Znaczenie gospodarcze stosunków wzajemnych

Jeszcze nie związano się ostatecznie Umową o dialogu politycznym i współpracy, a już strony postanowiły rozpocząć rozmowy o zawarciu nowej umowy. Na szczycie Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej, w tym Grupy Andyjskiej, w Guadalajarze (28.5.2004 r.) zdecydowano wszcząć rokowania dotyczące umowy stowarzyszeniowej, która obejmowałaby strefę wolnego handlu. Wynegocjowanie tej umowy ma poprzedzać wspólna ocena regionalnej integracji gospodarczej. Zgodnie z ustaleniami Wspólnego Komitetu z 21.5.2005 r., ocena ta ma objąć aspekty instytucjonalne, regulacyjne ramy handlowe, pozataryfowe przeszkody w handlu wewnątrz- regionalnym. W tym celu ustanowiono Wspólną Grupę Roboczą ad hoc67, Z cała pewnością zawarcie umowy stowarzyszeniowej będzie musiało uwzględniać zacieśnienie współpracy w ramach Grupy Andyjskiej na podstawie Porozumienia z San Francisco de Quito (12.7.2004 r.) oraz stopniowe ustanawianie Południowoamerykańskiej Wspólnoty Narodów.

Drugą z amerykańskich organizacji integracyjnych, z jaką Wspólnoty Europejskie podjęły stosunki był System Integracyjny Ameryki Środkowej. Kontakty polityczne rozpoczęły się jeszcze w 1984 r. przez podpisanie deklaracji z San José, na mocy której powstał działający zwłaszcza na szczeblu ministerialnym tzw. Dialog z San José. Wówczas służył on uruchomieniu pomocy wspólnotowej w celu wyeliminowania społeczno-gospodarczych przyczyn konfliktów zbrojnych w Ameryce Środkowej.

W 1985 r. zdołano wynegocjować pierwszą z umów dwustronnych – umowę o współpracy. Osiem lat później zawarto nową umowę – umowę ramową o współpracy, która wyznacza obecny standard prawny stosunków dwustronnych. Umowa z 1993 r. sprzyjała rozwinięciu pomocy rozwojowej i humanitamo-rekonstrukcyjnej przez Unię Europejską. Dialog z San Jose odnowiono na szczycie we Florencji w 1996 r. i umocniono na spotkaniu madryckim w 2002 r. W 2001 r. Komisja Europejska podpisała szereg memorandum of understanding ustanawiających program współpracy do 2006 r. W 2003 r., podobnie, jak w przypadku Grupy Andyjskiej, zdołano uzgodnić i podpisać umowę o dialogu politycznym i współpracy.

W ujęciu statystycznym stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z SICA nie przedstawiają się nadmiernie imponująco, co jest następstwem tego, że SICA skupia małe państwa. Stąd też dla Unii eksport do SICA to tylko 0,4% całości eksportu zagranicznego. Natomiast dla SICA Unia Europejska jest drugim, po Stanach Zjednoczonych partnerem handlowym (12% całego handlu zagranicznego). Także inwestycje unijne od połowy lat 90. znacząco wzrastają68.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>