Zakres przedmiotowy międzyregionalnej umowy o współpracy z 1995 r.

W bardzo ciekawy sposób ukształtowana została treść materialna umowy. Otwiera ją postanowienie wskazujące, że poszanowanie zasad demokratycznych i podstawowych praw człowieka ujętych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ma inspirować polityki wewnętrzne i międzynarodowe stron i jest elementem istotnym umowy (art. 1 klauzula przedmiotowo nieco uboższa niż zawarta w umowach o dialogu politycznym i współpracy). W powiązaniu z art. 35 oznacza to, że każde uchybienie tym zasadom może prowadzić do niezwłocznego podjęcia właściwych środków przez drugą stronę, co może oznaczać w szczególności zawieszenie stosowania lub rozwiązanie umowy.

Celem umowy jest wzmocnienie wzajemnych stosunków między stronami oraz przygotowanie warunków do zawarcia umowy stowarzyszeniowej (art. 2 ust. 1), Nie wskazuje się tutaj, że stowarzyszenie ma opierać się na strefie wolnego handlu. Prima facie, biorąc pod uwagę tytuł umowy, reguluje ona jedynie współpracę, zwłaszcza gospodarczą i handlową, prointegracyjną (zob. art. 2 ust. 2). Jednak już w art. 3 stanowi się, że także dialog polityczny zostaje włączony w jej ramy. Co więcej, na szczeblu ministerialnym odbywa się on w Radzie Współpracy lub w innych uzgodnionych forach (art. 3 ust. 2).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 zasady i mechanizm dialogu politycznego określa wspólna deklaracja dołączona do umowy. Nie jest to zatem dokument czysto polityczny czy interpretacyjny, lecz ważny składnik umowy. Celem dialogu politycznego jest:

– 1) zwiększenie dialogu politycznego w kontekście ustanowienia stowarzyszenia międzyregionalnego,

– 2) wzmocnienie integracji regionalnej jako jednego ze sposobów osiągnięcia zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i narzędzia zapewnienia konkurencyjności w gospodarce światowej,

– 3) zapewnienie ściślejszych konsultacji w sprawach dotykających obydwa regiony i sprawach wielostronnych, w szczególności przez umożliwienie koordynacji stanowisk stron w wielostronnych organizacjach międzynarodowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>