Wykorzystanie danych „szczególnie chronionych”

Nie można natomiast wykorzystywać danych „szczególnie chronionych”, wskazujących na pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne38 lub filozoficzne bądź przynależność do związków zawodowych oraz dane dotyczące zdrowia i życia seksualnego. Zakres danych szczególnych powiela art. 8 ust. 1 dyrektywy 95/46. Niewykorzystywanie takich danych ma zagwarantować wprowadzenie systemu filtrującego dane, który usuwałby niektóre szczególnie chronione informacje. Dostępne dane mają mieć format „tylko do odczytu”, co oznacza, że nie mogą ulec modyfikacji za sprawą ingerencji pracownika biura. CBP może według własnego uznania (acz w rozsądny sposób – pkt 30) dostarczać dane zawarte w PNR innym organom rządowym, również za-

Np. preferencje co do diety. granicznym, odpowiedzialnym za walkę z terroryzmem lub ściganie przestępstw, na zasadzie jednostkowych przypadków. Został również ustalony okres przetrzymywania danych – pierwotnie USA domagało się, by wynosił on pięćdziesiąt lat, ostatecznie ustalono, iż będzie to trzy i pół roku – w związku z tym, że umowa została zawarta na taki okres. Dodatkowo, po raz pierwszy w administracji amerykańskiej pojawił się organ odpowiedzialny za kontrolę ochrony danych osobowych – Chief Privacy Officer działający w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security). Co roku przedstawia on raport Kongresowi, a ponadto ma przyjmować i rozpatrywać wnioski przedstawicieli organów ochrony danych w państwach członkowskich WE, występujących w imieniu obywateli UE, którzy uważają, iż ich skargi nie zostały należycie potraktowane przez Department of Homeland Security. Obywatele Unii Europejskiej otrzymali w ten sposób szerszą ochronę w USA i gwarancję sprawiedliwszego traktowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>