Wyjaśnienie statusu prawnego Unii w ramach ONZ

Członkom Parlamentu Europejskiego do pewnego stopnia łatwo jest wychodzić z propozycjami, które w swoim charakterze, a często i treści, wykraczają poza polityczne realia oraz ogólnie przyjęte kryteria realizacji procesu integracji europejskiej, jednak w przypadku niniejszej uchwały należy podkreślić, że jej zawartość merytoryczna do pewnego stopnia wykracza poza „standard” tradycyjnych uchwał PE i – co więcej – przedstawia dużo więcej konkretów, niż komunikat Komisji. Jest to tym bardziej istotne, że prace nad raportem w tej sprawie zaczęły się z własnej inicjatywy izby już 13.3.2003 r. A o tym, że Parlament traktuje swoje propozycje poważnie niech świadczy fakt, że jego Przewodniczący, Josep Borrell Fontelles, zwrócił się 1.9.2004 r. do swoich odpowiedników w Radzie i Komisji z prośbą o uwzględnienie postulatu ujętego w styczniowej uchwale i włączenie przedstawicieli PE do składu unijnej delegacji na 59 Sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ42.

Warto w tym miejscu dodać, że w dniu przyjęcia uchwały przed pełną izbą Parlamentu wystąpił Sekretarz Generalny ONZ Koft Annan. W analizie przedłożonej 18.11.2003 r. na forum Grupy Roboczej CONUN przez Służby Prawne Rady, stwierdza się, że wyjaśnienie statusu prawnego Unii w ramach ONZ pozwoliłoby UE na lepsze tworzenie i wdrażanie wielostronnych zobowiązań (więcej: dok. 8243//04 PESC 223 CONUN 14 COSDP RELEX 133 ONU 33 z 6.4.2004 r.). UE obecnie nie jest organizacją regionalną w rozumieniu Rozdziału V111 Karty NZ.

Tymczasem 5.5.2004 r. w Frankfurter Algemeine Zeitung zamieszczono wywiad zj. Solaną, który uznał, że to Francja i Wielka Brytania winny reprezentować UE w RB NZ. Por. L. Pastusiak, Wzmocnienie Rady Bezpieczeństwa [w:] Narody Zjednoczone. Między oczekiwaniem a spełnieniem, red. T Loś-Nowak, Wrocław 1995, s. 71, który pisał, iż „Francja i Wielka Brytania nie są gotowe zrezygnować ze swych stałych miejsc na rzecz np. Unii Europejskiej”. Kwestia ta ma szczególnie znaczenie w świetle kolejnych apeli Niemiec o przyznanie im statusu stałego członka Rady.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>