Współpraca stron umowy z 1995 r.

Dialog polityczny ma być prowadzony za pomocą kontaktów, wymiany informacji i konsultację na różnych szczeblach (regularne spotkania szefów państw Mercosur i najwyższych władz Unii Europejskiej, doroczne spotkania ministrów spraw zagranicznych Mercosur i państw członkowskich UE przy udziale Komisji Europejskiej, spotkania innych właściwych ministrów, okresowe spotkania wyższych urzędników stron) i w drodze dyplomatycznej.

Większą część postanowień umownych wypełniają zagadnienia współpracy. Umowa z 1995 r. dzieli współpracę na: handlową, gospodarczą, prointegracyjną oraz inną. Postanowienia dotyczące trzech pierwszych grup dziedzin poprzedzają przepisy określające cele. Współpraca handlowa (art. 4-9) ma zmierzać do zachęcania do zwiększenia i dywersyfikacji handlu, przygotowania następnej stopniowej i wzajemnej liberalizacji handlu oraz promowania warunków niezbędnych do stworzenia stowarzyszenia międzyregionalnego, z uwzględnieniem wrażliwości niektórych towarów i zgodnie z postanowieniami WTO. Współpraca handlowa objęła dialog w sprawach handlu i gospodarczych, współpracę w sferze standardów agrożywnościowych i przemysłowych oraz certyfikacji, współpracę w sprawach celnych, statystycznych i własności intelektualnej. Postanowienia o współpracy handlowej nie zawierają KNU.

Współpraca gospodarcza (art. 10-17) ma z kolei na celu popieranie tej współpracy w taki sposób, aby pomóc w powiększeniu gospodarek stron, zwiększeniu ich konkurencyjności międzynarodowej, przyspieszeniu rozwoju technicznego i naukowego, poprawie warunków życia, ustanowię- niu warunków prowadzących do tworzenia miejsc pracy i jakości pracy oraz dywersyfikacji i wzmocnienia więzi gospodarczych między nimi. Współpracą ma być objęty każdy sektor gospodarki. Szczególna uwaga ma być jednak zwrócona na ochronę środowiska i równowagę ekologiczną. Z kolei zwłaszcza podstawowe prawa socjalne mają motywować strony do podejmowania kroków w zakresie rozwoju społecznego (art. 10 ust. 1, 3, 6 i 7). Współpraca gospodarcza objęta: biznes, promocję inwestycji, energetykę, transport, współpracę naukową i technologiczną, w sferze telekomunikacji i informacji technologicznej, ochrony środowiska.

Współpraca stron umowy z 1995 r. odnosi się także do zachęcania do integracji w całym zakresie dziedzin objętych umową (art. 18). Jej celem jest przyczynianie się do osiągania celów procesu integracyjnego Mercosur. Stąd też działania podejmowane w ramach współpracy trzeba rozważać w kontekście specyficznych oczekiwań Mercosur. Formami współdziałania są wymiana informacji, szkolenia i wsparcie instytucjonalne, studia i wspólne projekty, pomoc techniczną.

Współpraca w innych dziedzinach (art. 20-22) dotyczy kształcenia zawodowego i edukacji, informacji, komunikacji i kultury oraz zwalczania przemytu narkotyków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>