Wspólnota Europejska a WTO

Z punktu widzenia prawnego, zagadnienie członkowstwa Wspólnoty Europejskiej w Światowej Organizacji Handlu (WTO) jest raczej złożone. Wynika to stąd, że WTO jest sukcesorką Ogólnego Porozumienia w sprawie Ceł i Handlu (General Agrement on Tariffs and Trade, GATT)10, zaś prze-

Jednak w stanie prawnym GATT z 1994 r., tj. momentu powstania WTO, nie w jego stanie wyjściowym. Zob. M. Matsushita, IJ. Schoenbaum, P C. Mavroidis, The Word Trade Organization: Law, Practice, and Policy, Oxford 2003, s. 9. pisy o jej powstaniu przesądzają o sukcesji praw i obowiązków z niego wynikających. Jednocześnie trzeba pamiętać, że, z formalnego punktu widzenia, Wspólnota nie była członkiem GATT Członkami tej organizacji były natomiast jej państwa członkowskie, których kompetencja do kształtowania polityki handlowej była jednak (i nadal jest) – na mocy przepisów wspólnotowego acąuis – bardzo ograniczona. W odniesieniu do zagadnień zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wspólnoty kompetencje krajów WE uległy wyłączeniu11. Stąd układ z 1994 r. ustanawiający WTO, stanowiący część Rundy Urugwajskiej GATT zawierał już, w Art. Xiy przepis umożliwiający uczestnictwo w nowej organizacji i samym krajom członkowskim UE, i Wspólnocie. Zastrzegł jednak, że liczba głosów WE i jej państw członkowskich nie może przekroczyć liczby głosów przypadających państwom członkowskim (Art. IX Układu ustanawiającego WTO). W praktyce oznacza to, że w zakresie, w którym Wspólnota Europejska realizuje w ramach WTO swoje kompetencje wyłączne, dysponuje ona obecnie 25 głosami (bo tyle jest państw WE). Także wtedy, gdy kompetencje WE są niewyłączne, liczba głosów państw członkowskich nie może przekroczyć 25.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>