Wspólnota Europejska a WTO – dalszy opis

Jak wspomniano, Wspólnota nie była formalnie członkiem GATT. Dopiero więc interwencja Trybunału Sprawiedliwości wyjaśniła sprawę mocy wiążącej jego postanowień wobec samej WE w świetle art. 307 TWE, który przewiduje m.in., że:

Postanowienia niniejszego Traktatu nie naruszają praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przed 1 stycznia 1958 roku lub, wobec Państw przystępujących, przed datą ich przystąpienia, między jednym lub większą liczbą Państw Członkowskich z jednej strony a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony.

Owa interwencja polegała na stwierdzeniu, że Wspólnota jest jednak związana postanowieniami GATT w takim zakresie, w jakim w odniesieniu do spraw regulowanych przez nie – przejęła kompetencje wcześniej przysługujące jej państwom członkowskim12.

Wspólnota przystąpiła do Światowej Organizacji Handlu na podstawie procedury art. 300 ust. 3, po opinii Trybunatu Sprawiedliwości 1/9413, w której organ ten podkreślił, że w zakresie kompetencji wyłącznych WE nie ma niektórych kategorii usług objętych postanowieniami art. 133 TWE. Jako członek WTO, WE ma prawo głosowania i uczestniczenia w pracach Konferencji Ministerialnej oraz Rady Ogólnej. Uzgodnienie stanowisk w ramach samej Wspólnoty przebiega na podstawie specjalnej procedury uzgodnionej jeszcze w 1994 r. W zakresie nieobjętym, w świetle opinii 1/94, kompetencjami wyłącznymi Wspólnoty bardzo ważne jest koordynowanie stanowisk prezentowanych przez państwa członkowskie. W praktyce koordynacja całej wspólnotowej polityki w ramach WTO odbywa się w jednym z komitetów, tzw. Komitecie Artykułu 133. Wpisuje to te uzgodnienia we wspomniane już procedury komitologiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>