WSPÓLNOTA EUROPEJSKA A ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU

Wspólnota Europejska ma kompetencje do utrzymywania stosunków z organizacjami międzynarodowymi. Przybierają one postać układów międzynarodowych, uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej bądź ustanowienia stosunków dyplomatycznych (albo stosunków o podobnym do nich charakterze)1.

Wspomniani autorzy zauważają także, że w obecnym stanie prawnym odzwierciedlonym także w praktyce organizacji międzynarodowych, członkostwo w takich organizacjach jest dostępne w zasadzie tylko dla państw. Organizacje międzynarodowe uczestniczą w pracach innych organizacji międzynarodowych zwykle jako obserwatorzy2, nie wspominając

Dr hab. Artur Nowak Far – profesor w Katedrze Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa, p.o. kierownika Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii, Wydział Prawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa o innej możliwości – nieuczestniczenia w takich pracach w ogóle. Faktyczny kształt prawny udziału organizacji takich jak WE w innych organizacjach nie jest w porządku prawa międzynarodowego jednolity. Zależy on każdorazowo od reguł konstytuujących tę organizację międzynarodową, w której wykonuje się status członka bądź obserwatora, w tym niewątpliwie także tych wynikających z wytworzonego przez nią zwyczaju. W każdym wszakże przypadku obserwatorzy są zazwyczaj ograniczeni w swoich uprawnieniach na tyle, że nie mogą brać udziału w głosowaniach. Ich udział w pracach danej organizacji międzynarodowej nie jest także pełny przybierając formy szczególnej, a więc traktowanej wyjątkowo, interwencji (jeżeli w ogóle taka jest możliwa).

Na tle wniosków Macleoda i innych członkostwo Wspólnoty Europejskiej w innych organizacjach międzynarodowych musi się jawić jako zjawisko stanowiące swego rodzaju wyjątek (nieunikatowy wszakże) w praktyce prawa międzynarodowego. Warto się więc temu zagadnieniu przyjrzeć bliżej w kontekście trzech organizacji międzynarodowych mających szczególne znaczenie dla światowego porządku gospodarczego: Światowej Organizacji Handlu (WTO), Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>