Współczesny konfucjanizm

Porównanie wymienionych materii, a następnie rozważania dotyczące konfrontacji, zakłada z mojej strony spojrzenie horyzontalne i odrzucenie myślowych partykularyzmów.

Współczesny konfucjanizm łączy w sobie zarówno elementy filozoficzne, społeczne, ekonomiczne i polityczne, mamy tu więc do czynienia ze zbliżoną fakturą, jaką znajdujemy w KPP i KE. Tym samym przedmiotem rozważań jest tylko wspólnotowy wymiar konfucjanizmu, czyli etyka społeczna, która zarówno jest podstawą stosunków rodzinnych, społecznych, gospodarczych, jak i prawno-politycznych. Jest to niewątpliwie sztuczny zabieg, który z całościowego systemu wyodrębnia jedno zjawisko i je analizuje. Z punktu widzenia jednak logiki i metodologii zachodniej, takie analizy są stosowane, ale mam świadomość, że może to służyć jedynie opisowi zjawiska. Nie sposób bowiem, w tak jednowymiarowych ramach przedstawić wielopłaszczyznowe zależności między zjawiskami filozoficznymi, społecznymi, politycznymi i normatywnymi, to jest wartościami wymiernymi i niewymiernymi jednocześnie.

Nie będę odnosić się do zjawisk propagandowych, których najczęstszym inicjatorem staje się Chińska Republika Ludowa (ChRL), głosząca zdecydowaną wyższość „wartości azjatyckich” nad „europejskimi” standardami praw człowieka5. Sugeruje się, iż prawa człowieka, powinny wyrażać wartości azjatyckie, a ich realizacja oparta musi być o prawa zbiorowe, a nie indywidualne. Twierdzenie to jest oparte na tezie, iż wartości europejskie nie przystają do tradycji i kultury azjatyckiej. W związku z tym, sugeruje się konieczność napisania nowej lub zrewidowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Do tej pory ChRL nie występowała otwarcie przeciw prawom człowieka. Jest natomiast najczęstszym inicjatorem krytycznych uwag, na różnych forach międzynarodowych, obok Malezji, Indonezji i Filipin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>