Wrażliwość stosunków Unii ze Stanami Zjednoczonymi

Zob. rozporządzenie Rady (WE) nr 382/2001 z 26.2.2001 r. dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1035/1999 (O.J. 2001, L 57/10).

Wrażliwość stosunków Unii ze Stanami Zjednoczonymi uwidaczniają sprawy stanowiące przedmiot postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości. Obrazują one w jakim stopniu zarówno niektóre państwa członkowskie, jak i instytucje wspólnotowe, czule są na punkcie zaciągania umownych zobowiązań wobec Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza ustalenia podmiotów posiadających kompetencje w tym zakresie.

Polityczne napięcia np. na tle wojny w Iraku, choć rzutują na klimat we wzajemnych stosunkach, nie przekreślają możliwości realizowania ambitniejszych projektów zacieśniania więzi gospodarczych i politycznych w ramach sojuszu transatlantyckiego, silnie osadzonego we wspólnych korzeniach i wartościach. W długofalowej perspektywie krzepnięcie Unii Europejskiej jako podmiotu prawa międzjmarodowego, krystalizowanie się jej międzynarodowych kompetencji i obejmowanie nimi także dziedzin z pozawspólnotowych filarów, powinno temu sprzyjać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>