Wartości azjatyckie lansowane przez przywódców ChRL

Wniosek o rewizję Deklaracji nie wpłynął, jak dotąd do Sekretariatu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Można jednak przewidzieć, iż gdyby taki pomysł się pojawił, poparłyby go zapewne: państwa islamskie, duża część państw afrykańskich, część państw powstałych po rozpadzie ZSRR i co najmniej dziesięć państw azjatyckich, na czele z ChRL. Rządy państw preferujące „wartości azjatyckie” zamieszkałe są przez prawie 2 mld ludzi9. Problematyka różnicowania i konfrontacji wartości między cywilizacjami staje się bardzo aktualnym tematem zarówno na płaszczyźnie polityki międzynarodowej, jak i międzynarodowej działalności normatywnej. Właściwie uważano, iż po zakończeniu „zimnej wojny”, konfrontacje w ideologii, czy polityce zanikną. Ale starcia pojawiły się na innych płaszczyznach, w naukach społecznych: politologii, antropologii, historiozofii czy publicystyce. Powróciła też ideologia, wyrażająca się w nowych programach wartości azjatyckich lansowanych przez przywódców ChRL, Sin- s K. Gawlikowski, RcligijnoSć chińska – uwagi o innej cywilizacji, „Azja-Pacyfik” 2003, nr 6, s. 56 J. Smolicz, As i fi 17 Values. Human Rights and Globalization, „Ad Veritatem”: Multidisciplinary Resercher Journal (UST-GS) 2002, vol. 1, nr 2, s. 350-366 J. Smolicz, Asian Values aitd Human Rights in a global Culture, red. J. Zajda, Melbourne 2001, s. 25-30, J. Smolicz, Reconciliation. Multicufturalism [w:] Towards Human Rights, red. J. Zajda, Society and the Environment, Multiculturalism 2002 Melbourne, s. 103-113.

Taka ideologia pozwala, z jednej strony na porzucenie kompleksów wobec byłych kolonizatorów, a z drugiej umacnia tożsamość i specyfikę kultury politycznej regionu. Bardzo często wykorzystywana jest także do rozbudzania nacjonalistycznych postaw10.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>