Uwspółcześnienie unijnego modus operandi

Pod celem dostosowania unijnego modus operandi w ramach ONZ do wyzwań obecnej doby Komisja rozumie przede wszystkim poprawę jakości przygotowań do konferencji i spotkań w ramach Systemu ONZ oraz efektywne promowanie unijnych wartości i interesów w jego ramach. Osiągnięcie tego celu winno nastąpić poprzez zwiększenie aktywności na polu dialogu z państwami i grupami państw ONZ zapewnienie pełnej zgodności rezolucji Rady Bezpieczeństwa NZ z przyjmowanymi przez UE wspólnymi stanowiskami29 włączenie Prezydencji i Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB do spotkań organizowanych z Radą Bezpieczeństwa NZ30 poprawę jakości działania Grup Roboczych Rady (CONUN i Major Conferences)31 oraz Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa częstsze posługiwanie się stanowiskami roboczymi, wskazówkami i argumentaires, niż sformalizowanymi wspólnymi stanowiskami wzmocnienie praktyki korzystania z ońentation notes na posiedzenia wybranych organów ONZ zwiększenie kontaktów nieformalnych i kuluarowych skupienie się (bez zbędnej biurokracji) na kwestiach społecznych, zdrowotnych, pomocy rozwojowej, ochronie praw człowieka oraz wsparciu humanitarnym stopniowe wzmacnianie reprezentacji UE w ramach instytucji Bretton Woods przyznanie większej elastyczności Prezydencji w celu bardziej efektywnego promowania stanowisk UE na forum ONZ (jednak przy zachowaniu klauzuli narodowej w tym zakresie) jak również zwrócenie uwagi na znaczenie wy-

Komisja podkreśla, że chociaż dzieje się tak w 95% przypadków, to w pozostałych 5% wchodzą w grę najbardziej kontrowersyjne sprawy, gdzie brak poparcia dla ONZ ze strony całej UE negatywnie rzutuje na jej wiarygodność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>