Uwspółcześnienie unijnego modus operandi – dalszy opis

Por, art. 19 TUE, w którym w ust. 2 mówi się, że „państwa członkowskie, które są także członkami RB ONZ, będą działać zgodnie i wyczerpująco informować pozostałe państwa członkowskie. Państwa członkowskie, które są stałymi członkami RB, przy wykonywaniu swoich funkcji, zapewniają obronę stanowisk i interesów Unii, bez uszczerbku dla ich zobowiązań wynikających z postanowień Karty Narodów Zjednoczonych”.

Chodzi także o zapewnienie, aby nie powtarzały się przypadki split votes, włączenie do dyskusji sektorowych Grup Roboczych Rady, częstsze identyfikowanie w ramach CONUN celów UE pojawiających się w agendach posiedzeń ONZ, przyznanie CONUN funkcji sterującej spotkaniami na szczeblu Dyrektorów ONZ oraz dostosowanie harmonogramu spotkań unijnych do dat posiedzeń ONZ. bierania osób z państw członkowskich UE na eksponowane stanowiska ONZ. Katalog zadań jest zaiste imponujący, tym bardziej, że z każdym z nich wiąże się potrzeba realizacji zadań cząstkowych, o tych jednak nie wspomina się już wyczerpująco w komunikacie.

Komisja zaproponowała również, aby Unia stała się modelem działania dla innych organizacji międzynarodowych w zakresie wdrażania zobowiązań, chociaż tego typu sformułowanie nie wymaga chyba dodatkowego komentarza – specyfika modelu unijnego wydaje się być w praktyce nie do przeniesienia do jakiekolwiek miejsca na świecie bez wcześniejszych długoletnich przygotowań i przeprowadzenia szczegółowych analiz3. Zatem propozycja ta ma raczej charakter kurtuazyjny, niż praktyczny.

Do komunikatu dołączono dwa aneksy zawierające plan działania (harmonogram implementacji komunikatu) oraz listę skrótów instytucjonalnych użytych w dokumencie. W pierwszym z aneksów w zasadzie powtórzono podstawowe zalecenia, które w liczbie 20 szerzej omówiono w głównej części komunikatu. Dodano do nich wybrane działania wdrożeniowe, określono czas realizacji oraz instytucję odpowiedzialną za daną kwestię, przy czym na Komisję i Radę nałożono największą ilość zobowiązań. Większość zaleceń powinna być zrealizowana zdanie, KE „jak najszybciej”, część zaś ma charakter „ciągły”33, zaś ramy czasowe planowanych reform określono dość ogólnie i nie podano wysokości ich kosztów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>