Urząd Ceł i Ochrony Granic

Umowa została zawarta przez Wspólnotę zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 300 ust. 3 TWE. W preambule umowy jest wyraźne zastrzeżenie, iż nie stanowi ona precedensu dla żadnym dalszych dyskusji bądź negocjacji o przekazywaniu innego rodzaju danych osobowych. Urząd Ceł i Ochrony Granic (Bureau of Customs and Border Protection) uzyskał gwarancję dostępu do systemów rezerwacji lotów przewoźników prowadzących działalność na terytorium któregoś z państw członkowskich UE na zasadach określonych w decyzji Komisji Europejskiej z 14.5.2004 r. (pkt 1 umowy). Przewoźnicy lotniczy świadczący przewóz pasażerów na trasach międzynarodowych do lub ze Stanów Zjednoczonych, są zobowiązani do przetwarzania tych danych zgodnie z ustawodawstwem amerykańskim oraz ze wspomnianą już decyzją Komisji, (pkt 2 umowy). Urząd Ceł i Ochrony Granic jest zobowiązany do przestrzegania postanowień decyzji Komisji oraz do implementacji związanych z nią obowiązków (pkt 3 umowy). Sama umowa jest bardzo krótka (siedem paragrafów), ale w wielu miejscach odwołuje się do decyzji Komisji z 14.5.2004 r.

Jak wspomniano, na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46 doszło do wydania decyzji Komisji z 14.5.2004 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Passenger Name Record (PNR) pasażerów lotniczych przekazywanych do Biura Celnego i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych. Jest ona o tyle istotna, że zawarta trzy7 dni później umowa między USA a UE wyraźnie się do niej odwołuje, zobowiązując Biuro Celne i Ochrony Granic do jej przestrzegania. Najistotniejszy jest załącznik do decyzji, powielających wspomniane już „Zobowiązania Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego…” (Undertakings). Decyzja Komisji uznaje, iż Biuro Celne USA gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w myśl art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46. CBP może wykorzystywać dane zawarte w PNR wyłącznie do celów zapobiegania i zwalczania: terroryzmu i związanych z nim przestępstw, innych poważnych przestępstw, a zwłaszcza przestępczości zorganizowanej oraz unikanie kary aresztu lub więzienia za powyższe (przy wyraźnym wyłączeniu tzw. domestic cńmes). Pojawiło się wyraźne ograniczenie, jakie dane mają być przekazywane – zamiast wszystkich możliwych, funkcjonuje zamknięta lista składająca się z trzydziestu czterech pozycji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>