UPOWSZECHNIANIE EUROPEJSKIEGO MODELU OCHRONY

Rozwój technologii informatycznych spowodował, iż na skalę dotychczas niespotykaną dochodzi do przepływu danych osobowych między różnymi państwami. Powoduje to, iż należy się zastanowić nad skutecznymi metodami ochrony tych danych. Traktowanie danych osobowych jako wartości związanej z prawem do prywatności jest tradycyjnie podejściem europejskim, stąd rozbudowany system ochrony na kontynencie europejskim, a zwłaszcza w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE). Natomiast podstawowy odbiorca danych europejskich, czyli Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) ma do tego zagadnienia podejście skrajnie odmienne. Celem niniejszego opracowania jest zastanowienie się, czy poprzez zawieranie umów międzynarodowych dotyczących przekazywania danych dochodzi do upowszechnienia europejskiego modelu ochrony danych osobowych.

Mgr Krystyna Kowalik-Bańczyk – l.LM (Brugia), DEA (Tuluza), asystent w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN

Tytułowi niniejszego opracowania można zarzucić pewną nieścisłość, ponieważ, z formalnego punktu widzenia, istnieje jak dotychczas tylko jedna umowa między Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską (WE) zawarta w trybie art. 300 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej (TWE). Jednak Komisja Europejska, działając na podstawie dyrektywy 95/46, która zostanie szerzej omówiona poniżej, wynegocjowała pewien model przekazywania europejskich danych osobowych do USA. Efekt tych negocjacji, określany jako Safe Harbor, został zaakceptowany przez Komisję w trybie jednostronnej decyzji. Wydaje się zatem, iż można mówić o „umowach” ze Stanami Zjednoczonymi, przy założeniu, iż przyjmujemy szeroką definicję pojęcia umowy.

Na wstępie należy zdefiniować, co oznaczają dane osobowe i ich przekazywanie. Następnie przedstawione zostaną różnice w podejściu do ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i USA, by wreszcie zastanowić się, jak przy wspomnianych różnicach, funkcjonuje wymiana danych między przedsiębiorstwami i podmiotami prywatnymi w UE i USA. W związku z tym zostaną szczegółowo omówione wypracowane zasady wymiany (Safe Harbor) oraz ostatnio zawarta umowa dotycząca szczególnego rodzaju danych osobowych – mianowicie danych pasażerów lotniczych. Analiza porozumień europejsko-amerykańskich prowadzić ma do stwierdzenia, czy dochodzi do ujednolicenia sposobu ochrony według wzorców europejskich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>