Unia Europejska a Nowa Zelandia – kontynuacja

Nowa Zelandia przestrzega przyjętych przez Radę Zarządzającą w 2002 r. decyzją ss. VH/4 – Wytycznych w sprawie przestrzegania i egzekwowania wielostronnych umów międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska. M. Bar, J. Jendrośka, Umowy międzynarodowe EKG ONZ w dziedzinie ochrony środowiska oraz zasady icit przestrzegania, Wrocław 2004, s. 11.

W Deklaracji z Nową Zelandią zawarto bardzo podobne cele i zasady jak w Deklaracji z Australią. Interesujące jest, że ten mały, liczący zaledwie 4 min mieszkańców kraj, czyni przedmiotem współpracy z UE – problemy rozwoju krajów południowego Pacyfiku oraz promowanie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska całego globu”.

Mechanizm dialogu politycznego jest w tym wypadku skromniejszy, gdyż obejmuje konsultacje na szczeblu ministerialnym i urzędników reprezentujących strony.

W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że Nowa Zelandia ma najbardziej rozwinięte stosunki z Australią. Są to zwłaszcza stosunki ekonomiczne i handlowe oparte na podpisanym w 1983 r. porozumieniu – The Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA, zwanym też CER). Ponadto państwa te łączą umowy o ułatwieniach w ruchu lotniczym, sektorze usługowym oraz wspólna polityka bezpieczeństwa. Relacje pomiędzy Australią i Nową Zelandią można określić jako „siostrzane”, z tym, że rolę młodszej siostry pełni tu Nowa Zelandia. Tym bardziej nie dziwi fakt, że oba te państwa zawarły bardzo podobne w swojej treści porozumienia z Unią Europejską. W umowie z Australią podkreśla się bardziej zagadnienia społeczno-ekonomiczne, zaś w umowie z Nową Zelandią społeczno-środowiskowe. Wspólnym tematem obu tych porozumień jest wdrażanie zrównoważonego rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>