Unia Europejska a Mercosur

Stosunki Unii Europejskiej ze Wspólnym Rynkiem Ameryki Południowej zostały nawiązane stosunkowo niedawno, bo też sama ta organizacja jest młoda. Spowodowało to, że Mercosur nie zawierał ze Wspólnotami klasycznej umowy o współpracy. Zgodnie bowiem z protokołem z Ouro Preto z 1994 r. przekształcającym strukturę organizacyjną, stworzoną tymczasowo traktatem z Asuncion, budowa instytucjonalna Mercosur ma zakończyć się dopiero w 2005 r. Powstanie Mercosur spotkało się od razu z pozytywnym odzewem Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej. Już 29.5.1992 r. podpisane zostało Porozumienie międzyinstytucjo- nalne dotyczące dostarczenia pomocy technicznej i instytucjonalnej dla powstającej struktury organizacyjnej Wspólnego Rynku. W 1995 r. wynegocjowano Międzyregionalną ramową umowę o współpracy. Od 1996 r. zaczął rozwijać się dialog polityczny. Od tego roku zbierają się na wspólnych spotkaniach ministrowie (od 1998 r. uczestniczy w nich Chile oraz Boliwia). Od 1998 r. zbierają się też urzędnicy wysokiego szczebla. W 1999 r. powstaje na mocy umowy międzyregionalnej Rada Współpracy. Zdarzają się także spotkania szefów’ państw i rządów72. Od 1999 r. (decyzja z Rio de Janeiro z 28.6.1999 r.) zaczęto rokowania dotyczące międzyregionalnej umowy stowarzyszeniowej, które trwają do chwili obecnej73.

Na temat aspektów politycznych i ekonomicznych wzajemnych stosunków oraz uwarunkowań zawarcia porozumienia międzyregionalnego zob. Th. M. Leonard, Unia Europejska a MERCOSUR: perspektywy współpracy, „Studia Europejskie” 2001, nr 1, s. 25 i n. P B. Casella, E. L. Marques, European Union – MERCOSL/R Relations: A Critical Overview, „European Foreign Affairs Review” 1997, vol. 2, nr 4, s. 455 1 n.

Stosunki handlowe między stronami nie są nadmiernie imponujące, lecz wykazują znaczącą dynamikę. Import Unii Europejskiej z Mercosur rósł od 1980 r. do 2002 r. średnio o 5,32% rocznie, a eksport o 5,22%. W 2002 r. Mercosur miał 2,44% udział w imporcie unijnym i 1,83% w eksporcie. Mercosur był drugim partnerem handlowym Unii w imporcie i piątym w eksporcie. Dla Mercosur Unia Europejska jest pierwszym partnerem w eksporcie i imporcie74,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>