Umowa w sprawie wzajemnej pomocy

Także umowa w sprawie wzajemnej pomocy prawnej30 zawiera postanowienie określające relacje między zawieraną umową a postanowieniami istniejących już umów dwustronnych między państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi, dodatkowo jednak przewiduje, iż jej postanowienia stosuje się także w przypadku braku obowiązującej umowy o pomocy prawnej między państwem członkowskim a Stanami Zjednoczonymi. Regulowane umową są kwestie identyfikacji informacji bankowych, wspólnych zespołów śledczych, wideokonferencji i ochrony danych osobowych. Obie umowy nie wykluczają zawarcia w przyszłości zgodnych z nimi umów z zakresu ekstradycji i wzajemnej pomocy prawnej. Obie umowy wymagają dla ich wejścia w życie sporządzenia między państwami członkowskimi i Stanami Zjednoczonymi dokumentów w formie pisemnej, potwierdzających przyjęcie przez nie do wiadomości stosowania umów. Do sporządzenia takich dokumentów zobowiązuje państwa członkowskie decyzja Rady 2003/516/WE31.

Wreszcie, jedna z ostatnio zawartych umów to porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dotyczących nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic32. Konieczność uregulowania tej kwestii wynikała z nałożonych przez wewnętrzne ustawodawstwo amerykańskie33 na europejskich przewoźników zainteresowanych utrzymaniem połączeń ze Stanami Zjednoczonymi wymagań w zakresie przekazywania danych osobowych pasażerów. Tymczasem wspólnotowe regulacje wymagają spełnienia przez instytucje w państwach trzecich, do których dane osobowe miałyby być ewentualnie przekazywane, określonych warunków gwarantujących bezpieczeństwo tych danych54. Zawarcie porozumienia poprzedziło wydanie przez Komisję decyzji 2004/535/WE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych, zawartych w Passenger Name Record (PNR) pasażerów lotniczych, przekazywanych do Biura Cel i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych35. Wcześniej podobną decyzję Komisja wydala w odniesieniu do Departamentu Handlu USA36. Do decyzji Komisji z 2004 r. załączono zobowiązania Biura Cel i Ochrony Granic w odniesieniu do warunków przechowywania i przetwarzania danych otrzymanych od wspólnotowych przewoźników37.

Warto zauważyć, że równolegle Wspólnota przyjęta dyrektywę na podstawie art. 62 pkt 2 lit. a) i 63 pkt 3 lit. b) Traktatu WE (Wizy, azyl, imigracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem osób), przewidującą nałożenie na przewoźników lotniczych przywożących pasażerów na terytorium państw członkowskich UE podobnych do amerykańskich wymagań w odniesieniu do przekazywania służbom bezpieczeństwa informacji o pasażerach33.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>