Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych

W 1997 r. zawarto umowę o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych18. Przewiduje ona współpracę w zakresie ustanawiania i utrzymywania kanałów komunikacji między organami celnymi w celu ułatwienia bezpiecznej i szybkiej wymiany informacji oraz ułatwiania skutecznej koordynacji działań między organami celnymi. Pomoc świadczona między tymi organami obejmować ma w szczególności przekazywanie informacji, które mogą być użyteczne w zwalczaniu naruszeń ustawodawstwa celnego oraz informacji dotyczących nowych metod naruszania ustawodawstwa celnego i stosowania nowych środków pomocniczych i technik egzekucyjnych. Utworzony został na mocy umowy wspólny komitet współpracy celnej złożony z przedstawicieli organów celnych obu stron, który zapewnić ma sprawne funkcjonowanie umowy.

Z zakresu ochrony środowiska zawarto umowę w 1998 r. w sprawie norm humanitarnego odłowu przy zastosowaniu pułapek na określone ssaki lądowe i wodno-lądowe19 oraz umowę w 2000 r. w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych20. Najpoważniejszym punktem spornym w tej dziedzinie pozostaje brak zgody Stanów Zjednoczonych na związanie się protokołem z Kyoto do ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych.

W 1998 r. podpisano umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej2’, a w 2001 r. umowę w sprawie programu współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego22. Umowy te promują wzajemną współpracę, wymianę doświadczeń, prowadzenie wspólnych działań i realizację programów, nie regulują jednak co do zasady kwestii przepływu osób czy usług.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>