Umowa o współpracy 1 1988 r.

Umowę o współpracy między EWG a państwami-stronami GCC podpisano 15.6.1988 r. EWG związała się nią na mocy decyzji Rady z 20.2.1989 r., przyjętej na podstawie art. 113 i 235 TEWG56. Umowa z 1988 r. wyznacza obecnie obowiązujący standard prawny w stosunkach wzajemnych. Dołączono do niej listy dotyczące KNU oraz dwie wspólne deklaracje jako integralną część umowy (art. 22).

Umowa ma charakter dwustronny. Pośrednio wynika to już z nazwy umowy (zawarta z państwami-stronami Karty Rady Współpracy), ale także z praktyki umowy (na spotkaniach Wspólnej Rady umowy państwa należące do GCC są reprezentowane przez szefa dyplomacji państwa członkowskiego reprezentującego Radę Ministerialną GCC oraz przedstawiciela sekretariatu tej organizacji, a nie przez przedstawicieli państw-stron Karty). Umowa nie tworzy formalnie systemu, lecz w kontekście wspólnych deklaracji do niej dołączonych przewiduje zawarcie umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (deklaracja do art. 7) i nowego porozumienia handlowego (deklaracja do art. 11 ust. 2). Państwa członkowskie Wspólnoty i Rady Współpracy zachowują prawo negocjowania i zawierania umów dwustronnych oraz podejmowania działań w zakresie współpracy gospodarczej z państwami członkowskimi drugiej strony, a w przypadku państw GCC także z państwami członkowskimi Ligi Państw Arabskich (art. 20).

Umowa z 1988 r. przewiduje klauzulę implementacji i przestrzegania umowy. Strony zobowiązały się zatem podjąć wszelkie środki wymagane do wykonania umowy i osiągnięcia jej celów (art. 16 ust. 1). Każda strona może żądać od drugiej dostarczenia wszelkich informacji, które mają bezpośredni i specyficzny wpływ na działanie umowy. W takich przypadkach forum ewentualnych konsultacji jest Wspólna Rada (art. 18). Z kolei w razie uchybienia umowie druga strona może podjąć „właściwe środki”. Zanim to jednak uczyni, sytuacja powinna być zbadana przez

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>