Umowa o dialogu politycznym i współpracy z 2003 r.

Podobnie, jak w przypadku umowy ramowej o współpracy, także umowa o dialogu politycznym i współpracy z państwami Ameryki Środkowej jest niemal wierną kopią umowy o dialogu politycznym i współpracy ze Wspólnotą Andyjską. Umowę tę negocjowano niemal rok i podpisano również w Rzymie 15.12.2003 r.7! Wspólnota Europejska nie związała się nią jeszcze. Umowa nie weszła jeszcze w życie. Interesujące jest to, że jej stronami są Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie oraz Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Nikaragua, Panama i Salwador. W tytule umowy nie określa się tych państw jako tworzących organizację integracyjną, Tym niemniej jest to wciąż umowa dwustronna (zob. art. 53), a partnerem strony europejskiej są państwa Ameryki Środkowej traktowane jako pewna wspólnota integracyjna. Jak wynika bowiem z preambuły, dostrzega się rychłe ustanowienie Unii Celnej Ameryki Środkowej. Także z postanowień szczegółowych, w tym z postanowień instytucjonalnych, wynika, że mamy tu do czynienia z kontynuacją stosunków dwustronnych, a nie nową jakością. Do umowy dołączono też deklarację Wspólnoty Europejskiej dotyczącą specyficznego statusu Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii w sferze wiz, azylu, imigracji i innych polityk związanych ze swobodnym przepływem osób.

Umowa przewiduje klauzulę przestrzegania prawa i rozstrzygania sporów na wzór umowy ze Wspólnotą Andyjską (art. 56).

Umowę zawarto na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia (art. 55). Jednocześnie jednak, podobnie jak w przypadku Wspólnoty Andyjskiej, ustalono, że celem jest jednak zawarcie umowy stowarzyszeniowej opartej na strefie wolnego handlu (art. 2 ust. 3). Umowa może być wykonywana przez umowy sektorowe i działania specyficzne, rozwijana o nowe zakresy współpracy (art. 57).

Umowa o dialogu politycznym i współpracy ma również zbliżoną do umowy ze Wspólnotą Andyjską strukturę instytucjonalną (art. 52). Tworzy ją Wspólny Komitet, który może tworzyć podkomitety. Jest on odpowiedzialny w szczególności za wykonywanie umowy. W jego skład wchodzą przedstawiciele stron, w tym indywidualnych państw Ameryki Środkowej (regresem jest pominięcie przedstawicieli organizacji integracyjnej Ameryki Środkowej). Tworzy się także Wspólny Komitet Konsultacyjny, w którego skład mają wejść przedstawiciele Komitetu Konsultacyjnego SICA oraz Europejskiego Komitetu Gospodarczego i Społecznego, w celu promowania dialogu z organizacjami gospodarczymi i społecznymi społeczeństwa obywatelskiego. Strony zachęcają ponadto Parlament Europejski i Parlament Środkowoamerykański do ustanowienia Komitetu Międzyparlamentarnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>