Stosunki chińsko-rosyjskie

Stosunki chińsko-rosyjskie uległy zdecydowanej poprawie po wizycie Jelcyna w Chinach, jaka odbyła się w 1992 r. We wspólnej deklaracji stwierdzono, że Chiny i Rosja będą dążyć do hegemonii w regionie Azji i Pacyfiku. Podczas tej wizyty zawarto również wiele porozumień o współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej. Podczas pobytu w Pekinie ministra Primakowa w 1996 r. uzgodniono przystąpienie do rozwiązywania problemów granicznych oraz pozytywnie oceniono postęp w negocjacjach dotyczących wojsk w pasie granicznym. Ibidem, s, 562-565.

Pekin domaga się od Tokio oficjalnego przeproszenia za śmierć milionów Chińczyków w czasie japońskiej okupacji. Ibidem, s. 567. W tym partnerstwie ważna rolę odgrywają nie tylko stosunki Unia-Chiny, lecz również dwustronne kontakty państw członkowskich Unii z ChRL lub specjalnymi regionami administracyjnymi. Zob. m.in.: J. Rowiński, Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Republiką Francuską – spojrzenie z Pekinu [w:] integracja…, s. 433-462.

Jedynie posunięcia administracji amerykańskiej wywierały wpływ na modernizację życia w Chinach, bowiem przed podpisaniem porozumień gospodarczych Amerykanie stawiali warunki związane z łagodzeniem represji w Tybecie, wprowadzeniem w życie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zezwolenia na odwiedzanie więźniów przez przedstawicieli Czerwonego Krzyża, itp. O ostrożności polityki Unii w tych sprawach świadczy wycofanie przez Paryż w 1997 r. wniosku do Komisji Praw Człowieka w Genewie w sprawie potępienia Chin, Prezydent Chirac chciał w ten sposób chciał w ten sposób doprowadzić do ożywienia dialogu chińsko-francuskiego.

Chiny i USA mają w tych sprawach najwięcej do powiedzenia, o czym świadczy np.: sprzeciw wobec podpisania przez państwa ASEAN-u układu o utworzeniu regionalnej strefy bezalarmowej. Można to dostrzec w sporze o Kuryle (terytoria północne), podczas kontroli instalacji atomowych KRLD czy rozwiązanie problemu Kaszmiru. Jedynie w sprawie Kambodży Francja odegrała istotną rolę w doprowadzeniu do konferencji pokojowej w Paryżu w 1991 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>