Sprawy przeciwko Unii Europejskiej – kontynuacja

Z kolei sprawa hormonów73 wynikała z obowiązującego we Wspólnocie zakazu wprowadzania do obrotu mięsa i produktów mięsnych, do produkcji których stosowano hormony wzrostu74. Zainicjowana w 1996 r. przez USA sprawa (podobną skargę wniosła odrębnie Kanada75) doprowadziła do przyjęcia w 1998 r. przez DSB raportu potwierdzającego zasadność zarzutów wobec regulacji wspólnotowej. Nieco później DSB upoważnił Stany Zjednoczone do wycofania koncesji wobec Wspólnoty. Spór nie jest jeszcze rozstrzygnięty, gdyż wprowadzone przez Wspólnotę modyfikacje do dyrektywy 96/22/WE76, które – jej zdaniem – czynią zadość międzynarodowym zobowiązaniom, nie zostały uznane ani przez Stany Zjednoczone, ani przez Kanadę za satysfakcjonujące.

Wreszcie, głośny spór w sprawie żywności genetycznie zmodyfikowanej77 formalnie rozpoczął się w maju 2003 r. i obecnie procedura jest w toku, przy czym strona wspólnotowa podtrzymuje swe stanowisko co do zasadności i legalności wspólnotowych przepisów regulujących dopuszczanie do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej78.

Ostatnia ze skarg przeciwko Unii Europejskiej dotyczy nielegalnego subsydiowania przemysłu lotniczego i spowodowała wszczęcie kontrpo- stępowania przez stronę wspólnotową w związku z zarzutami także nielegalnego wsparcia udzielanego Boeingowi79.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>