Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód

Deklaracja Brukselska w sprawie współpracy przemysłowej przyjęta przez uczestników euro-Sródziemnomorshiej konferencji, Bruksela 20-21.5.1996 r. Wnioski z Drugiej turo-śródziemnomorskiej Konferencji Ministrów Przemyślu, Klagenfurt 4.10.1998 r. Wnioski z Trzeciej Euro-śródziemnomorskiej Konferencji Ministrów Przemysłu, Limassol 22.6.2000 r. ne72, energia73 i transport. Partnerstwo socjalne i kulturowe rozwinęło się w takich dziedzinach jak kultura74, zdrowie75, sektor audiowizualny76, euro- śródziemnomorskie działania dla młodzieży77.

Śródziemnomorskie państwa trzecie należące do Partnerstwa euro- śródziemnomorskiego gromadzą 256,25 milionów obywateli78. Jak wynika z wyżej przedstawionej prezentacji poszczególnych państw założycielskich Partnerstwa, są to w większości państwa gnębione poważnymi problemami wewnętrznymi. Niestabilna sytuacja polityczna niektórych śródziemnomorskich państw trzecich może stanowić zagrożenie dla pokoju w Europie głównie poprzez rozwój fundamentalizmu islamskiego i terroryzmu. Koniecznością stała się więc restrukturyzacja gospodarek niektórych partnerów śródziemnomorskich. Zbliżenie współpracy między Unią Europejską i śródziemnomorsldmi państwami trzecimi służyć ma powstrzymaniu nadmiernej imigracji do południowych państw Unii Europejskiej79.

Partnerstwo euro-śródziemnomorskie równoważy rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Stanowi ono jedyne forum współpracy Izraela z krajami arabskimi oraz współpracy cywilizacji europejskiej z cywilizacją arabską. W ten sposób współpraca śródziemnomorska wpływa na pokój na Bliskim Wschodzie80. Partnerstwo euro-śródziemnomorskie jest reakcją na zjawisko globalizacji i regionalizacji. Jest także wyrazem tendencji zmierzającej do liberalizacji światowego handlu. Celem Partnerstwa Euro-śród- ziemnomorskiego jest więc zapewnienie pokoju, stabilności politycznej i bezpieczeństwa zarówno obywatelom Unii Europejskiej, jak i obywatelom śródziemnomorskich państw trzecich.

Xavier Rouard – sekretarz ambasady Francji w Polsce, wypowiedź w czasie seminarium „Nowe koalicje w rozszerzonej Unii Europejskiej – perspektywy dla Polski, Niemiec i Francji”, Warszawa 15.4.2003 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>