Ramy instytucjonalne TEP

Agenda zapowiadała utworzenie w przyszłości między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Nowego Transatlantyckiego Rynku (New Transatlantic Marketplace), w którym stopniowo znoszone byłyby bariery w przepływie towarów, usług i kapitału. W szczególności zapowiadała rozwiązanie takich kwestii jak wzajemny dostęp do rynków, kwestie standaryzacji i certyfikacji, zamówień publicznych, współpracy celnej, ochrony danych osobowych, kwestie ochrony zdrowia zwierząt i roślin, własności intelektualnej. Idea ta przybrała bardziej konkretny kształt w komunikacie Komisji skierowanym do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z marca 1998 r.5, w którym Komisja proponowała zawarcie horyzontalnego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, którego efektem byłoby utworzenie strefy wolnego handlu do 2010 r., utworzenie dwustronnych mechanizmów rozstrzygania sporów i przyjęcie wychodzących poza rozwiązania WTO reguł dotyczących zamówień publicznych, własności intelektualnej i inwestycji. Projekt ten został jednak odrzucony na posiedzeniu Rady w kwietniu 1998 r. na skutek sprzeciwu Francji6. Zadecydowano wówczas o kontynuowaniu współpracy na drodze sektorowych umów bilateralnych i w ramach międzynarodowych instrumentów multilateralnych. Wkrótce potem, na kolejnym szczycie UE-USA w maju 1998 r., przyjęto wspólne oświadczenie o Transatlantyckim Partnerstwie Gospodarczym (TEP – Transatlantic Economic Partnership), w następstwie którego Komisja wystąpiła z harmonogramem planu działania w ramach Partnerstwa. Został on zatwierdzony przez Radę w listopadzie 1998 r.7

Ramy instytucjonalne TEP tworzy struktura powstała uprzednio na użytek NTA (zob. wyżej). Uzupełniona ona została o tzw. grupę sterującą TEP Wspomagana w niezbędnych przypadkach przez tworzone ad hoc lub wyspecjalizowane grupy robocze, ma monitorować realizację celów TPE oraz implementację umów zawartych w jego ramach oraz stanowić forum, na którym mogą być rozważane sugestie wypracowane w ramach dialogu środowisk biznesowych, konsumenckich i pracowniczych. Grupa sterująca ma być także płaszczyzną, na której mogłyby być przeprowadzane konsultacje w przypadku wystąpienia sporów handlowych.

Plan działania w ramach TEP stanowi wykaz zagadnień, do których traktatowego uregulowania strona wspólnotowa i amerykańska podjęły się zmierzać. Wymieniono tam kwestie takie, jak: techniczne bariery w handlu, usługi, zamówienia publiczne, własność intelektualna. W tych też dziedzinach Rada udzieliła mandatu negocjacyjnego Komisji8. Większość zawartych w ciągu ostatnich lat umów stanowi wypełnienie politycznych zobowiązań w ramach Nowej Transatlantyckiej Agendy i Transatlantyckiego Partnerstwa Gospodarczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>