Ramowa umowa o współpracy z 1993 r. – kontynuacja

Również w sferze rzeczowej umowa z SICA odpowiada dość dokładnie umowie z Grupą Andyjską. Rozpoczyna ją ustalenie, że istotnym elementem umowy i inspiracją polityk wewnętrznych i międzynarodowych stron jest poszanowanie zasad demokratycznych i praw człowieka (art, 1). Strony zobowiązały się wzmacniać i dywersyfikować współpracę we wszystkich dziedzinach budzących wspólne zainteresowanie, w tym zwłaszcza w sektorach gospodarczym, finansowym, handlowym, społecznym, naukowym i technologicznym oraz środkowiskowym, biorąc pod uwagę fakt, że kraje Ameryki Łacińskiej należą do słabo rozwiniętych. Zobowiązują się również popierać intensyfikację i konsolidację SICA, co z pewnością miało duże znaczenie u progu jej powstania (reaktywacji). Współpraca ma być wykonywana w sposób najbardziej korzystny dla państw SICA jako

Umowa weszła w życie 1.3.1999 r. państw rozwijających się (art. 2), co podkreśla niewzajemny, preferencyjny charakter rozwiązań umownych. Dziedziny współpracy między wspomnianymi umowami są bardzo zbliżone. Są tutaj wszystkie sektory wymienione w umowie z Grupą Andyjską. Większość z nich ma zakres tożsamy. Dotyczy to w pierwszym rządzie stosunków gospodarczych i handlowych (opartych na uproszczonej w sformułowaniu KNU) i pomocy rozwojowej. Odnosi się to także klauzuli wspierania integracji i współpracy regionalnej. W niektórych przypadkach postanowienia bywają mniej lub bardziej rozbudowane (np. skromniejsze postanowienia w umowie z SICA dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej – art. 12, bogatszą regulację dotyczącą zdrowia – art. 23). Dwie dziedziny są jednak nowe: współpraca w zakresie pomocy dla uchodźców, osób wysiedlonych i powracających oraz współpraca w zakresie wzmocnienia procesu demokratycznego w Ameryce Środkowej (art. 26 i 27). Umowie towarzyszy wymiana listów dotycząca transportu morskiego oraz kilka deklaracji jednostronnych,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>