Przekazywanie danych osobowych ze WE do państw trzecich

Dyrektywa 95/46 ogranicza transfer danych do państw nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)14. Przewiduje bowiem wart. 25 ust. 1, iż „państwa członkowskie zapewniają, aby przekazywanie do państwa trzeciego danych osobowych poddanych przetwarzaniu lub przeznaczonych do przetwarzania po ich przekazaniu, mogło nastąpić tylko wówczas, gdy, niezależnie od zgodności z krajowymi przepisami przyjętymi na podstawie innych przepisów niniejszej dyrektywy, dane państwo trzecie za-

Jak to wyraźnie określa pkt 10 preambuły dyrektywy 2002/58: „W sektorze łączności elektronicznej dyrektywę 95/46/WE stosuje się w szczególności do wszystkich spraw dotyczących ochrony podstawowych praw i wolności, które nie są szczegółowo objęte przepisami niniejszej dyrektywy, włączając zobowiązania nałożone na kontrolera oraz prawa jednostek”.

Obecnie, poza państwami członkowskimi UE do EOG należą Norwegia, Islandia i Lichtenstein. pewni odpowiedni stopień ochrony”. Organem odpowiedzialnymi za badanie odpowiedniego stopnia ochrony jest o Komisja Europejska (por. art. 25 ust. 4, 5, 6 i art. 31 dyrektywy 95/46). Powoduje to, że Komisja ocenia ustawodawstwo poszczególnych państw trzecich i w zależności od tego rezultatu takiej oceny, może wykluczyć bądź dopuścić możliwość przekazywania danych osobowych do tego państwa przez administratorów z poszczególnych państw członkowskich WE. Odpowiedni stopień ochrony oceniany jest w świetle wszystkich okoliczności dotyczących operacji przekazywania danych lub zbioru takich operacji. Zwraca się szczególną uwagę na charakter danych, cel i czas trwania proponowanych operacji, kraj pochodzenia i kraj ostatecznego przeznaczenia, przepisy prawa, zarówno ogólnikowe jak i branżowe, obowiązujące w państwie trzecim oraz przepisy zawodowe i środki bezpieczeństwa stosowane w tym państwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>