PRAWNO-TRAKTATOWE ASPEKTY STOSUNKÓW MIĘDZYREGIONALNYCH

W literaturze prawniczej zjawisko integrowania się państw, szczególnie nasilone po zakończeniu II wojny światowej1, opisywane jest zwykle przez pryzmat stosunków wewnętrznych, rzadziej z perspektywy GATT/ /WTO2. Jedynie w przypadku Unii Europejskiej3 pojawiają się opracowania analizujące prawne aspekty jej działania w stosunkach międzynarodowych, w tym stosunki z organizacjami międzynarodowymi4. Natomiast np. w doktrynie polskiej w różnych aspektach: C. Mik, Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego przez Wspólnotę Europejską w orzecznictwie Trybunału Spra- zupełnie marginalnie poruszany jest problem stosunków między Unią Europejską a innymi organizacjami integracyjnymi5. Tymczasem zjawisko integracji regionalnej państw nabiera dynamiki i sprawia, że państwa co do zasady zaczynają działać w stosunkach międzynarodowych grupowo lub nawet razem z organizacją integracyjną bądź poprzez nią, co ma zwiększyć ich skuteczność.

W niniejszym opracowaniu interesowały nas będą stosunki traktatowe Unii Europejskiej z organizacjami integracyjnymi z różnych regionów świata. Nie będą przedmiotem analizy organizacje integracyjne jako takie. Pominięte zostaną także jednostronne instrumenty działania Unii w stosunkach z tymi organizacjami, w tym takie, które są sposobem implementacji postanowień traktatowych, jak również również dokumenty polityczne Unii Europejskiej, takie jak strategie regionalne. Zanim zostaną przeprowadzone studia poszczególnych przypadków, zasadne wydaje się ustalenie pojęcia regionalnej organizacji integracji państw i określenie geografii politycznej integracji regionalnej. W ostatnim wypadku jednak organizacje integracyjne jako takie zasadniczo nie będą przedmiotem zainteresowania. W pewnym stopniu istotna będzie wszakże ich samodzielna zdolność traktatowane jako jedną z niewielu prac na ten temat: M. de 1’Ecotais, A. Sam-Simonet, La synergie des relations entre organisations régionales [w:j Le concept d’association dans les accords passés par la Communauté: Essai de clarification, sous la direction de M.-F. Ch. Tchakaloff, Bruxelles 1999, s. 283 i n. Sprawia to zresztą, że znacząca część informacji na temat stosunków wzajemnych może być ustalona na podstawie informacji zawartych na oficjalnych stronach internetowych organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>