Porozumienie między Wipblnoiami Europejskimi a Rządem USA cz. II

Trybunał tym razem nie podzielił zastrzeżeń Francji, uznając po pierwsze, że Komisja została upoważniona przez Radę do prowadzenia uzgodnień ze stroną amerykańską w zakresie objętym Wytycznymi, i po drugie – że nie są one umową międzynarodową, gdyż nie mają charakteru wiążącego, co jasno wynika z samej ich treści.

Decyzja 98/386/WE, EWWiS Rady i Komisji z 29.5.1998 r. w sprawie zawarcia Umowy migdey Wspólnotami Europejskimi a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie stosowania zasad wzajemnego poszanowania praw w wykonywaniu ich przepisów o konkurencji, O.J. 1998, L 173, s. 26.

Trybunał Sprawiedliwości badał także legalność umów zawartych przez niektóre państwa członkowskie ze Stanami Zjednoczonymi. Komisja zaskarżyła do Trybunału umowy regulujące świadczenie usług w zakresie lotniczych przewozów pasażerskich (tzw. „open skies” agreements67). W serii wyroków wydanych 5.11.2002 r.88 Trybunał uznał, iż stanowią one naruszenie prawa wspólnotowego, w szczególności postanowień d. art. 5 (zasada solidarności) i d. art. 52 (swoboda przedsiębiorczości i zasada niedyskryminacji) Traktatu WE, oraz przepisów niektórych aktów prawa pochodnego89. Odrzucając zarzut Komisji, jakoby Wspólnota dysponowała w chwili zawierania tych umów ogólną wyłączną kompetencją zewnętrzną w sferze usług transportu lotniczego, którą państwa członkowskie pogwałciły, Trybunał potwierdził, iż poprzez niektóre swe uregulowania szczegółowe umowy zawarte przez państwa członkowskie naruszyły szczegółową kompetencję wyłączną Wspólnoty (np. wynikającą z art. 1 ust. 3 rozporządzenia nr 2409/92 kompetencję do zawierania umów międzynarodowych z państwami trzecimi dotyczących taryf i stawek stosowanych przez niewspólnotowych przewoźników), nawet jeśli nie naruszły materialnej treści przepisów wspólnotowych90. Niezgodność z d. art. 52 polegała na uprzywilejowaniu podmiotów danego państwa członkowskiego – strony umowy z USA, względem podmiotów z innych państw członkowskich (w praktyce tych, które umów z USA nie zawarły), w sferze ich uprawnień w świadczeniu usług transportu lotniczego do USA91. W konsekwencji tych wyroków Komisja wezwała państwa członkowskie do przystąpienia do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi mających na celu renegocjacje umów i ich dostosowanie do wymogów

Z wyjątkiem umowy z Wielką Brytanią, która jest bardziej ograniczona w zakresie, niż umowa typu „open skies”). Ibidem, pkt 153. prawa wspólnotowego. Radę zaś, do zatwierdzenia mandatu negocjacyjnego Komisji, w celu wynegocjowania umowy na poziomie wspólnotowym, która zastąpiłaby umowy indywidualne92.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>