Poprawa skuteczności wdrażania zobowiązań – kontynuacja

W pierwszym przypadku mowa jest o zwiększeniu zaangażowania Unii w działania międzynarodowe, chociaż bez uszczegółowienia zakresu planowanych w tym zakresie kroków, o unijnej roli w reformowaniu ONZ (mówi się o promowaniu nowych inicjatyw, zapewnieniu zintegrowanego kontynuowania prac inicjowanych na forum konferencji międzynarodowych, większej spójności i równowagi w zakresie globalnego zarządzania, polityce ochrony środowiska, wymiarze społecznym14 i zrównoważonym rozwoju15), a także o roli w zakresie realizacji mandatów ONZ dotyczących operacji utrzymania i zapewniania pokoju16, powszechnej walki z terroryzmem, nieproliferacji broni masowego rażenia, wdrażania sankcji ONZ17, ochrony praw człowieka18, zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej19 i handlu narkotykami, realizacji partnerstwa z UNHCR w obszarze polityki uchodźczej i azylowej oraz rozwoju dialogu między cywilizacjami i kulturami.

W odniesieniu do wspierania innych krajów w realizacji przyjmowanych zobowiązań KE wskazała na potrzebę skupienia uwagi na istniejącym „deficycie implementacyjnym”, który widoczny jest przy porównaniu w sprawie promowania kluczowych standardów pracowniczych i poprawy zarządzania społecznego w kontekście globalizacją.

Komisja naciska na konieczność kanalizowania fang. streamlined follow-up) działań, w przeciwieństwie do zwielokrotniania i rozdrabniania podejmowanych inicjatyw. W tym interesującym opracowaniu autor nic odniósł się niestety do komunikatu KE, bowiem nie został on wówczas jeszcze wydany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>