Poprawa relacji UH i ONZ

Dok. 12402/04 PE-L 145 CONUN 38 z 10.9.2004 r. przybył z wizytą, określaną przez media jako historyczną“13, w celu odebrania w imieniu ofiar zamachu terrorystycznego na siedzibę ONZ w Bagdadzie nagrody im. Sacharowa, przyznawanej przez członków Parlamentu za zasługi w obronie praw człowieka. K. Annan, uważany często za jednego z najlepszych szefów Organizacji, wskazał na potrzebę większego zaangażowania członków Parlamentu w dyskusję nad kwestiami, które są kluczowe zarówno dla Unii, jak i dla ONZ. Ze szczególną uwagą odniósł się do polityki migracyjnej i azylowej. Deputowani przyjęli słowa Sekretarza Generalnego entuzjastycznie, choć trudno jest niestety nie zauważyć, że szansa na nadanie Parlamentowi prerogatyw decyzyjnych, pozwalających im na konkretne włączenie się w dyskurs na temat efektywnego multila- teralizmu jest niezwykle ograniczona. Jest tego tym bardziej szkoda, gdy porówna się treści odnośnych dokumentów Parlamentu, Komisji i Rady w tym zakresie, gdyż wynika z nich, iż to właśnie ten pierwszy przedstawia podejście najbardziej konkretne, ambitne i przy tym niepozbawione merytorycznej słuszności.

Kolejnym krokiem na drodze do poprawy relacji UH i ONZ było przygotowanie unijnego wkładu do prac Panelu Wysokiego Szczebla ds. zagrożeń, wyzwań i zmian44. Zaskakujące jest, że w dokumencie tym45, formalnie zaaprobowanym na forum GAERC 17.5.2004 r.46 (w części poświęconej sprawom ogólnym), nie ma żadnego odniesienia do komunikatu Komisji z września 2003 r., konkluzji Rady z grudnia 2003 r., ani uchwały Parlamentu ze stycznia 2004 r. We wkładzie dla Panelu 15 państw członkowskich Unii odniosło się przed wszystkim do treści Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z grudnia 2003 r., w tym do zagrożeń terrory-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>