Pojęcie danych osobowych i ich przetwarzania

Pojęcie danych osobowych zostało po raz pierwszy zdefiniowane w Konwencji nr 108 Rady Europy1. Idee zawarte w tej Konwencji odwoływały się do pochodzących z tego samego czasu wytycznych OECD dotyczących ochrony danych osobowych2. Definicja sformułowana na początku lat 80-tych, została w całości powtórzona w dyrektywie 95/46 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych3. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a) przedmiotowej dyrektywy, dane osobowe to „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny, lub jeden czy kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, kulturową lub społeczną tożsamość”. Dane osobowe umożliwiają zatem zidentyfikowanie określonej osoby oraz ewentualnie, jej upodobań, słabości itp. Może chodzić o ustalenie numeru telefonu, o dane karty kredytowej, rachunku czy polisy ubezpieczeniowej albo karty’ pacjenta. Zbieranie lub wykorzystywanie tego rodzaju informacji, bez zgody osoby, której takie dane dotyczą, można niewątpliwie uznać za ingerencję w sferę prywatności.

Aby chronić prywatność osób, których dane dotyczą, konieczne jest uregulowanie zagadnienia przetwarzania danych. Zostało ono zdefiniowane w dyrektywie 95/46, jako: „każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych lub innych, jak np. gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie”3. Każda operacja przetwarzania danych wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>