Początki EAC

Wschodniej i Południowej (COMESA, powstała jako Obszar Handlu Preferencyjnego dla Afryki Środkowej i Wschodniej w 1981 r., lecz zasadniczo zmodyfikowana jako COMESA działa na podstawie traktatu z Kam- pali z 1993 r.)18, Afrykańską Unię Maghrebu (AMU, powstała na mocy traktatu z 1997 r.)19, Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Środkowej (ECCAS, działa na podstawie traktatu z Libreville z 1983 r.)20, Międzynarodową Władzę ds. Rozwoju (IGAD, powstała na mocy umowy z 1986 r., jako Międzynarodowa Władza ds. Suszy i Rozwoju)21 oraz Wspólnotę Afryki Wschodniej (EAC, działa na podstawie traktatu z Aruszy z 1999 r.)22. W stosunkach ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską kluczowe znaczenie mają kontakty z ECCAS, ECOWAS i SADC (zob. dalej). Spośród nich ECCAS nie ma jednoznacznie przyznanej osobowości prawnej (ma ją w sferze prawa krajowego – art. 87 traktatu z Libreville). W art. de Chazoumes, V Gowlland-Debbas, The Hague-Boston-London 2001, s. 797 i n. D. Deska, op. cit., s. 91-93 M. W Solarz, Afryka Południowa – szanse i zagrożeniu stabilnego rozwoju [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce…, s. 181-183.

Początki EAC sięgają jednak 1917 r., kiedy to powstała unia celna między Kenią i Ugandą, do której w 1927 r. dołączyła Tanganika. Po II wojnie światowej działały: Wschodnioafrykańska Wysoka Komisja (1948-1961), Wschodnioafrykańska Organizacja Wspólnych Usług (1961-1967), Wspólnota Wschodnioafrykańska (1967-1977), a po okresie kryzysu jeszcze Współpraca Wschodnioafrykańska (1993-2000). Traktat EAC z 30.11.1999 r. wszedł w życie w 2000 r. Członkami EAC są Kenia, Tanzania i Uganda: Zob. http://www.eac.int/. Zob. też W T K. Kaahawa, The Treaty for the Establishment of the New East African Community: An Overview, „African Yearbook of International Law” 1999, vol. 7, s. 61 i n.

Przewiduje się natomiast, że państwa członkowskie ECCAS zachowują w ramach traktatowych zdolność traktatową. Działając w taki sposób jednak muszą one uwzględnić istnienie Wspólnoty. Na odmianę, SADC uznano jednoznacznie za organizację międzynarodową korzystającą z ius contrahendi (nie wyłączono przy tym prawa zawierania umów przez państwa członkowskie) w granicach celów organizacji i postanowień traktatowych (art. 24 ust. 1 traktatu z Windhoek). Podobne upoważnienie widnieje w traktacie konstytuującym ECOWAS z 1993 r. (art. 83 także tutaj prawo zawierania umów przez państwa członkowskie nie zostało wyłączone – art. 84, 85).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>