Teksty raportów i decyzji w ramach procedur WTO

Przyjęty w styczniu 2000 r. raport panelu nie potwierdził zarzutów wobec Trade Act, głównie na skutek uznania przez panel za prawnie wiążące deklaracji rządu Stanów Zjednoczonych, iż będzie korzystał z uprawnień zawartych w ustawie w zgodzie z międzynarodowymi zobowiązaniami53.

więcej ->

Członkostwo Chin w WTO

W dążeniu do mocarstwowej pozycji w Azji56, dyplomacja chińska obecnie realizuje strategię „konstruktywnego dialogu” ze Stanami Zjednoczonymi57, „partnerstwa” na Dalekim Wschodzie38, „zatarcia dramatycznych kart historii agresji japońskiej59 i „partnerstwa” z Unią60.

więcej ->

Wyzwania europejskie

Na wstępie można postawić pytanie, czy Konstytucja Europejska jest dokumentem ułatwiającymi dialog międzycywilizacyjny i czy tworzy pomost międzykulturowy? Trzeba przypomnieć, iż już Konwent Europejski (KE), podejmując prace z zakresu ochrony praw podstawowych, miał świadomość iż będzie łączył różnego rodzaju prawa, rozproszone w różnych dokumentach. Znajdowały się one już często w autonomicznych kodyfikacjach, różnej rangi, w tym i na płaszczyźnie krajowej. To dawało dość złożoną materię prawno-ideologiczną pomimo, że dyskutowano o wartościach podstawowych należących do tego samego kręgu cywilizacyjnego. Dlatego też, już na wstępnym etapie, twórcy Karty Praw Podstawowych, dla większej przejrzystości, powiązali prawa podstawowe z „sześcioma wspólnymi wartościami” takimi jak godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywateli i sprawiedliwość29. Wszystkie prawa mają usytuowanie na tym samym poziomie, nie ma układu gradacji30. Część postanowień ma charakter ogólny, a niektóre bardziej złożoną strukturę. Zdawano sobie sprawę, iż nie wszystkie państwa członkowskie są na tym samym poziomie powiązań prawnych. Dlatego też jednoznacznie zostały wymienione jedynie traktat o Unii Europejskiej i Traktat)’ Wspólnotowe, jak i Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach (ust. 5 Preambuły). W powiązaniu z art. 53 i 52 Karty, tworzy to czytelne granice ochrony praw człowieka, które nie mogą być niższe, niż zagwarantowane w EKPC. A zatem, prawa podstawowe gwarantują instytucje i organy UE/Wspólnot. Prawom podstawowym przyznaje się zasadniczy charakter. W związku z tym, nie można ich ograniczać i przysługują one każdemu. Postanowienia wiążą korzystanie z tych praw z odpowiedzialnością i obowiązkami wobec „innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych generacji” (ust. 6). Jednoznacznie więc stwierdzono, iż prawa i wolności człowieka ściśle łączą się z odpowiedzialnością i obowiązkami wobec ludzi i dobra wspólnego31. Jest to zatem nowoczesne dualistyczne ujęcie.

więcej ->

Współczesny konfucjanizm

Porównanie wymienionych materii, a następnie rozważania dotyczące konfrontacji, zakłada z mojej strony spojrzenie horyzontalne i odrzucenie myślowych partykularyzmów.

więcej ->