Ogólny wymiar aktywności Unii Europejskiej w innych organizacjach międzynarodowych

Kompetencje Wspólnoty do zawierania umów międzynarodowych, jak i charakter prawny ich udziału w organizacjach międzynarodowych są pierwotnie zdeterminowane treścią acquis. Przesądza ono w szczególności, czy udział Wspólnoty w danej organizacji ma charakter wyłączny, czy kumulatywny. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z tzw. sukcesją funkcjonalną, gdy – z uwagi na swoje wyłączne kompetencje – Wspólnota występuje w roli członka danej organizacji z wyłączeniem państw członkowskich. W drugim zaś, w odniesieniu do kompetencji niewyłącznych, Wspólnota jest członkiem organizacji międzynarodowej wraz z jej krajami członkowskimi. Obecnie, Unia Europejska jest członkiem następujących organizacji mię dzynarodowy ch:

– Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO),

– Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, WTO),

– Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area),

– Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR),

– Międzynarodowej Organizacji Drewna Tropikalnego (International Tropical Timber Organization),

– Międzynarodowej Organizacji OH wy z Oliwek (International Olive Oil Organization),

– Międzynarodowej Organizacji Kakao (International Cocoa Organization),

– Międzynarodowej Organizacji Cukru (International Sugar Organization),

– Międzynarodowej Organizacji Juty (International Jute Organization),

– Międzynarodowej Organizacji Kawy (International Coffee Organization),

– Międzynarodowej Rady Pszenicy (International Wiieat Council),

– Wspólnego Funduszu Towarowego (Common Fund for Commodities),

– Międzynarodowych Grup Studialnych do spraw cyny, miedzi, niklu i kauczuku (International Tin Study Group, International Copper Study Croup, International Nickel Siudy Croup, International Rubber Study Group),

– Organizacji Rybołówczej Atlantyku Połnocnozachodniego (Northwest Atlantic Fisheries Organization),

– Komisji do spraw Ochrony Żywych Morskich Zasobow Antarktyki (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources),

– Organizacji Rybołówczej Atlantyku Połnocnowschodniego (Northeast Atlantic Fisheries Commission),

– Północnoatlantyckiej Organizacji Ochrony Łososia (North Atlantic Salmon Conservation Organization),

– Międzynarodowej Komisji do spraw Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (international Commission for the Conservation of Atlantic Tunas)

– Międzynarodowych Komisji do spraw Ochrony Łaby, Odry i Renu (International Commission for the Protection of the Elbe, International Commission for the Protection of the Oder, International Commission for the Protection of the Rhine),

– Konwencji Narodow Zjednoczonych o Prawie Morza i Układu z 28 lipca 1994 r. dotyczącego wykonania jego Części XI.

Wspólnota jest także stroną szeregu układów o stowarzyszeniu i współpracy, które – pomimo niekiedy ich nikłych ram organizacyjnych – mają zdolność tworzenia osobnych organizacji międzynarodowych9.

Jak wynika z przytoczonej listy WE jest członkiem WTO. W odniesieniu do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego takiego statusu Wspólnota nie posiada.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>