Nowy wymiar dialogu między różnymi cywilizacjami

Stosunki między cywilizacjami, z uwypuklaniem odrębności, nabrały dużego znaczenia w latach 80. ubiegłego stulecia. Przyczyn tej sytuacji możemy dopatrywać się w wielu źródłach, ale opisywanie ich nie jest przedmiotem tej analizy. Bardzo szybko włączyły się do dialogu między cywilizacjami organizacje międzynarodowe o zasięgu globalnym i regionalnym, ułatwiając ich kontakty. Organizowano konferencje, specjalne programy i tworzono projekty pod auspicjami ONZ, w tym UNESCO, a 2001 r. został ogłoszony Rokiem Dialogu Między Cywilizacjami i Kulturami20. Kontakty między Unią Europejską, a ASEAN zostały zdynamizowane, szczególnie po zakończeniu „zimnej wojny”. W latach 90. zbliżenie Unii do Azji zapoczątkowało współpracę i uznanie, jako równoprawnego partnera. Unia podjęła nowe inicjatywy, dokonywano uzgodnień na szczeblu ministrów spraw zagranicznych państw należących do obu ugrupowań. Szybki rozwój Azji Południowo-Wschodniej w ramach ASEAN, utworzenie strefy wolnego handlu i likwidacja wielu barier handlowych i prawnych, niewątpliwie ułatwia kontakty obu ugrupowań. Utworzono różne

Przykładem może być program zapoczątkowany w 1987 r. pt. „Jedwabny Szlak – droga do porozumienia”. komitety współpracujące, a w 1994 r. opracowano w UE, „Nową Strategię dla Azji”. Druga strona, natomiast zaproponowała powołanie szerszego forum dialogu i współpracy Europy i Azji Wschodniej21. Niewątpliwym sukcesem było pierwsze spotkanie „na szczycie”, które odbyło się w Bangkoku w 1996 r., pomiędzy UE i ASEAN + 3 Ctj. Japonia, ChRL i Republika Korei). Nowe forum „Spotkań Europy i Azji” (Asia – Europę Meeting, ASEM), zostało także powiększone o przedstawicieli Komisji Europejskiej22. Poza kontaktami na najwyższym szczeblu, co dwa lata organizowane są spotkania omawiające poszczególne sektory gospodarcze, w których biorą udział kręgi biznesu, przedstawiciele samorządów. Pojawiają się także kontakty dotyczące ważnych pojawiających się problemów np. zwalczanie terroryzmu, czy handlu narkotykami. Rozwijana jest robocza współpraca, wymiana naukowa i kulturalna o charakterze dwu i wielostronnej. Następuje zapoznawanie się z dorobkiem i doświadczeniami obu stron. Spotkania dotyczą tak zróżnicowanej tematyki, jak walka z zanieczyszczeniami, funkcjonowanie więziennictwa, infrastruktury czy obrona własnej tożsamości kulturowej przed amerykanizacją. Są to wyzwania, które stoją przed Europą i Azją. Pozytywnym elementem tej współpracy jest przyjęcie przez ASEAN opcji otwartości na kontakty ze światem zewnętrznym. Stąd, ASEAN nie utworzyło unii politycznej, czy zbiurokratyzowanych organów ponadpaństwowych, jak UE. Wyrazem tych tendencji było także powołanie Regionalnego Forum ASEAN (ASEAN Regional Forum), należą do niego państwa, które nie są członkami ASEAN. Zainteresowane jest ono ogól- noregionalnymi przedsięwzięciami. Najczęściej preferuje się nieformalną współpracę, a wszystkie decyzje podejmowane są w drodze consensusu. Podkreślić należy, że jest to jedyne forum w Azji, które zajmuje się sprawami pokoju i bezpieczeństwa23.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>