Nowy Akt Polityczny RP z 23.9.2002 r.

Niewiele w powyższej sytuacji pomaga fakt, że w Wieloletnim Programie Operacyjnym przyjętym w grudniu 2003 r.48 przez nadchodzące Prezydencje Irlandii i Niderlandów odniesiono się do promowania efektywnego multilateralizmu że 17-18.6.2004 r. szefowie państw i rządów UE wzmiankowali w konkluzjach Prezydencji o efektywnym multilaterali- zmie49 wreszcie, że podejście to formalnie zawarto w priorytetach Prezydencji niderlandzkiej: we wszystkich tych dokumentach także nie odniesiono się do komunikatu Komisji. Jednak czy pomijanie w dokumentach państw członkowskich i Rady faktu przyjęcia przez KE własnego dokumentu nie wynika z tego, że obecnie ma się już naprawdę do czynienia z fazą wdrażania planu działania Komisji, że komunikat został ogólnie zaaprobowany przez Radę w grudniu 2003 r.? Raczej nie. Rozwiązania zaproponowane przez unijną egzekutywę nakładają na kraje UE poważne zobowiązania, a realizacja ich wiąże się z koniecznością poczynienia poważnych nakładów finansowych oraz podjęcia starań organizacyjnych, a te z kolei opierają się zazwyczaj na wieloletnich przyzwyczajeniach. Rzecz w tym, iż takie odkładanie w czasie niezbędnych zmian i postępowanie „po najniższej linii oporu” sprawi, że za kilka lat kraje Unii będą musiały sprostać znacznie poważniejszym wyzwaniom, niż ma to obecnie miejsce. Cena inercji jest bardzo wysoka, jednak państwa członkowskie Unii niestety wydają się być gotowe ją zapłacić.

Por. Nowy Akt Polityczny RP z 23.9.2002 r., który do chwili obecnej traktowany jest przez polski Rząd, jako obowiązujący wkład do dyskusji nad reformą ONZ. Więcej: New Political Actjor the United Nations for the 21’1 Century. Proposals and Concepts, red. A. D. Rotfeld, Warszawa 2004.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>