Multilateralizm modelem współpracy w XXI wieku? cz. II

Rozwiązanie zaproponowane przez Komisję polega na posłużeniu się instrumentarium, które istnieje już od wielu lat, różnica zaś tkwi w szczegółach natury koordynacyjnej, głównie związanych z zapewnieniem lepszej wydajności podejmowanych kroków na szczeblu UH, poprawie skuteczności przedstawianych inicjatyw oraz zapewnieniu działaniom Unii większej „medialności”. Tym samym w ocenie zawartości komunikatu autor bierze pod uwagę szeroki kontekst polityczny, w tym znaczenie propozycji dla faktu rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie, do czego Komisja odniosła się w komunikacie dość ogólnie.

Zaangażowanie UE w promowanie multilateralizmu jest podstawową zasadą jej polityki zewnętrznej. Budowanie i wzmacnianie instytucji globalnych zależy od zdecydowania państw, które chcą się związać określonymi przez siebie zasadami oraz zobowiązania do skłaniania innych do czynienia w podobny sposób. Znaczenie multilateralizmu jest obecnie nie do przecenienia i Unia zdaje sobie z tego sprawę, chociażby z tego powodu, że trudno jest sobie wyobrazić wypracowanie w jej ramach rewolucyjnego projektu zmian dotychczasowego status quo, które to zmiany byłyby do zaakceptowania bez konieczności czynienia poważnych ustępstw na rzecz większych lub mniejszych państw członkowskich. Na to kraje te nie są skłonne wyrazić zgody. Jednocześnie traktowanie ONZ jako centralnego punktu w systemie multilateralnym jest kluczowym warunkiem powodzenia współpracy na poziomie globalnym. Unia musi wspierać Narody Zjednoczone, a te z kolei powinny w pełni wykorzystywać zaplecze Unii, jako tego aktora stosunków międzynarodowych, na którym można polegać w różnych sytuacjach, jako gwaranta przestrzegania praw człowieka i realizacji zasad ujętych w Karcie Narodów Zjednoczonych, wreszcie jako partnera, który diametralnie i nagle nie zmienia zdania, w zależności od krótkookresowych tendencji w stosunkach międzynarodowych. Podejście to pojawiło się już wcześniej w debacie na forum Rady ds. Ogólnych 19.2.2002 r., kiedy to stwierdzono inter alia, że konieczne jest „wzmocnienie roli UE w organizacjach międzynarodowych, a w szczególności w ONZ”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>