Konsekwencje globalnego rozwoju

Konsekwencją globalnego rozwoju jest także uwypuklenie samoświadomości narodowej, kulturowej, wartości podstawowych, czy religijnych. Znajduje to potwierdzenie w postawach wielu mieszkających w Azji muzułmanów. Widoczne jest to w dyskusjach, prowadzanych w różnych środowiskach (w tym uniwersyteckich, na łanach gazet). Zasadnicza problematyka dotyczy wzajemnego stosunku technologii do islamu i wiedzy, a także własnych wartości kulturowych. Dyskutanci wskazywali na zagubienie się jednostki w globalnym świecie. Podkreślali brak stabilizacji moralnych postaw i wartości. Do podobnych wniosków doszli także intelektualiści w Europie podczas toczących się dyskusji wokół KPP i konstytucji UE. W obliczu wzrastającej niepewności ludzi konieczny jest powrót do własnych wartości kulturowych, religijnych, moralnych i stałych wartości. I tutaj, podsumowanie dyskusji jest bardzo podobne dla obu cywilizacji.

Globalizacja nie musi, jak wiadomo, zakładać ujednolicenia wartości19. Ale dokonała się już właściwie homogenizacja struktur komunikacji międzykulturowej w procesie globalizacji, w oparciu o wzory Zachodu. Powoduje to protesty społeczeństw’ pozaeuropejskich, co wpłynęło już na budowę holistycznych symboli własnej tradycji i kultury. W związku z tym, z jednej strony rozwija się proces „okcydentalizacji” świata, pogłębionego przez globalizację, a z drugiej widoczna jest „orientalizacja”, tj. wizja własnej kultury z elementami modernizacji. Jest to dobry przykład na prawidłowość współwystępowania i różnicowania się postaw uniwersalnych i partykularnych. Jesteśmy właściwie obserwatorami tych procesów od pewnego czasu występujących w Europie i w Azji równorzędnie. Jest to kolejny element na drodze rozwoju dialogu międzycywilizacyjnego. Dlatego wynikła potrzeba wprowadzenia nowych paradygmatów w stosunkach międzynarodowych. Wartości kulturowe zaczęły już określać rolę, jaką konkretne cywilizacje odegrają we współpracy międzynarodowej. A rzeczywiste bezpieczeństwo, czy stabilny pokój, może być osiągnięty tylko przy założeniu współpracy międzynarodowej właśnie opartej na zrozumieniu międzykulturowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>