KOMENTARZ W ŚWIETLE KOMUNIKATU KOMISJI EUROPEJSKIEJ CZ. II

W niniejszym opracowaniu autor przedstawia szczegóły nowego podejścia WE/UE do współpracy z ONZ, przy czym skupia się na najnowszych rozwiązaniach w tym zakresie zaprezentowanych po stronie unijnej2, pomijając historyczny aspekt tych stosunków3. Podstawą rozważań jest komunikat Komisji Europejskiej z 10.9.2003 r. pt. „Unia Europejska – Narody Zjednoczone: wybór muldlateralizmu”4, który stał się podstawą dla działań podejmowanych przez UE i jej kraje członkowskie, jeśli chodzi o ich wewnętrzne ustalenia koordynacyjne i proponowane rozwiązania w zakresie kontaktów z Systemem NZ. Komunikat ten należy też odczytywać jako składową nowego podejścia UE do prowadzenia jej stosunków zewnętrznych tak w wymiarze gospodarczym, jak i politycznym5. Nie można jednak zapominać o wcześniejszych inicjatywach zawierających zalecenia dotyczące współpracy z ONZ, w tym m.in, przede wszystkim o komunikacie Komisji z 2.5.2001 r. w sprawie budowy efektywnego partnerstwa z ONZ w obszarach polityki rozwojowej i humanitarnej6.

Warto przy tym zauważyć, że tak jak zrozumiałe jest poświęcenie ograniczonego miejsca relacjom WE/UE-ONZ w publikacjach E. J. Osmańczyka z lat 70. i 80. XX w., tak też nie ma o nich mowy w takich publikacjach, jak: A. Rydzkowski, Słowni) Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2000 D. Milczarek, Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne. Warszawa 2003 R Zięba, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych. Warszawa 2003. Cenne źródła informacji na ten temat zawiera wyspecjalizowana unijna strona internetowa http:// europa-eu-un.org. dostępna od stycznia 2002 r.

Opracowano go zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 302 TWE („Komisja jest zobowiązana zapewnić utrzymanie wszelkich właściwych stosunków z organami ONZ i jej organizacjami wyspecjalizowanymi”).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>