Interpretacja praw człowieka w Europie i Azji – różnice i podobieństwa cz. II

A zatem celem perspektywicznym pozostaje nadal demokracja, równość, czy wolność. Zakłada to permanentną współpracę i rozwijanie dialogu, aby porozumieć się co do terminologii i minimalnych standardów. W tym przypadku, żadna ze stron nie może eksportować drugiej swoich wartości, jako uniwersalnych. Tym samym, dialog nie może być konfrontacyjny, a konstruktywny

Cechą przynależną całemu Dalekiemu Wschodowi jest rozdźwięk pomiędzy teorią a praktyką polityczną. Niektóre państwa przyjęły katalog instytucji demokratycznych4. Styl polityki pozostawał natomiast, wertykalny z elementami „semi-autorytamymi”, ponieważ to społeczeństwo jest wertykalne5. Zauważalne są jednak zmiany idące w kierunku przechodzenia od społeczeństwa homogenicznego do różnorodnego wewnętrznie, a tym samym pluralistycznego politycznie i kulturowo. Taka tendencja przybliży ostatecznie społeczeństwa Dalekiego Wschodu do społeczeństw Zachodu. Można założyć, iż będą się one coraz częściej borykać się z zbliżonymi problemami (kryzysy gospodarcze, terroryzm, konsumpcjonizm itd.), i to zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej, jak i politycznej. Społeczeństwa Azji, już współcześnie są coraz bardziej zróżnicowane wewnętrznie, a tym samym ich pluralizm wyraża się politycznie, ekonomicznie, religijnie i kulturowo.

Zbliżanie się społeczeństw dwóch megasystemów (euro-amerykań- skiego i azjatyckiego), widoczne jest chociażby w trudnościach ze sterownością polityczną i gospodarczą, nowych i zwiększających się aspiracjach społecznych oraz w zwiększających się wydatkach na cele socjalne. Do tego trzeba dodać odejście od tradycyjnej homogeniczności społeczeństw azjatyckich. Wymienione zostały jedynie symptomy zachodzących zmian, które jednak wytyczają pewien kierunek. 1 pomimo, wskazanych przekształceń widoczna jest również płaszczyzna konfrontacyjna6. A zatem można przewidzieć, iż procesom tym będzie zarówno towarzyszyć konfrontacja, jak i dialog7. Można też założyć, że proces demokratyzacji na Dalekim Wschodzie będzie trudniejszy niż w Europie Wschodniej. Głównie z uwagi na małą świadomość państwa prawa, czy praw człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>