Harmonizacja różnych interpretacji praw człowieka w odmiennych cywilizacjach 2

W Azji, struktury rodowe położyły mocny akcent na „sprawach wewnętrznych”. To kształtowało chociażby kulturę pokoju, koncentrującą się na życiu ludzkim. Wynikają z tego określone konsekwencje dla życia politycznego i społecznego, jak i działań nonnatywnych państw. Preferuje się, w związku z tym, posunięcia konkretne i oparte na realnych korzyściach. Nie uchwalano więc wzniosłych deklaracji, czy odezw. Nie konstruowano też katalogów praw słusznych i uniwersalnych, znanych w Europie od XVIII w. A zatem, styl myślenia okresu Oświecenia jest tu nieznany, jak i europejskie dychotomiczne podziały, dotyczące każdej sfery życia. To co kształtowało i organizowało świat Zachodu, nie było znane w Azji i odwrotnie. Nie są to jednak bariery nie do pokonania pomiędzy cywilizacjami i w dobie globalizacji. W tym przypadku, nie stoją naprzeciw siebie dwa całkowicie zwalczające się segmenty doktrynalne bez żadnego wspólnego mianownika.

Przy różnej kulturze i obyczajach normy moralne, mimo wszystko wydają się być wspólne. I na tych podstawach, interpretacja „klasycznych wartości”, takich jak: godność, wolność, czy równość, może zbliżać. Państwa azjatyckie, które po II wojnie światowej przyjęły nowe konstytucje (np. Japonia, czy Singapur), są obecnie na poziomie nowoczesnych rozwiązań „fundamentalnych praw’”. I uważają, że mają one charakter powszechny i nienaruszalny. Warto nadmienić, iż część konstytucji państw azjatyckich, przyjęła „system otwarty’” w ochronie praw człowieka. Tym samym, lista tych praw nie jest zamknięta, do tych wyliczonych enumeratywnie w konstytucji. Wobec tego jest możliwość domagania się „nowych praw”, ponieważ przyjęto zasadę „praw naturalnych”. Konstytucja japońska realizuje taką ideę (art. 13)15. I w związku z tym, poza listą praw wymienioną (art. 11, 97), istnieją tzw. klauzule „wszechstronne” i w ich ramach mowa się o fundamentalnych prawach człowieka. Wprowadzają one wartości „duchowe” z kategorii praw7 fundamentalnych. Obok takich praw wprowadzono, podobnie jak w’ Europie, zespół praw społeczno-gospodarczych, charakterystyczny dla większości konstytucji europejskich z XX w. W aspekcie prawa porównawczego, system praw człowieka w niektórych krajach azjatyckich jest na wysokim poziomie a w innych nie wystarczający lub jawnie łamany. Dla moich rozważań istotne jest, że kategorie praw człowieka są coraz bardziej znane i uświadamiane, pomimo braku jakiejkolwiek tradycji. Odrębnym problemem, moim zdaniem najważniejszym, jest określenie ram, co w istocie jest naruszeniem praw człowieka w różnych cywilizacjach. Na tej płaszczyźnie spotykamy różne interpretacje i zasadnicze nieporozumienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>