Formalne spotkania Panelu

M. Banks, Kofi Watch w: „European Voice”, 5-11.2.2004 r., s. 20. Nota bene K. Annan towarzyszył poprzedniemu Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Boutrosowi Gha- lemu w wizycie w Brukseli, gdy ten odbierał 15.11.1995 r. Medal przyznany mu przez Parlament Europejski (Presse Release SG/I/1999).

Powołanie Panelu zapowiedział w swoim przemówieniu na 58. Sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ K. Annan. Panel powstał 3.11.2003 r. i skupia 16 wybitnych dyplomatów z obecnych i przyszłych członków RB NZ. Jego celem jest przedstawienie do grudnia 2004 r. zaleceń dotyczących zapewnienia efektywnych działań multilateralnych w oparciu o szczegółową analizę przyszłych zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Formalne spotkania Panelu odbywają się jedynie w regionalnych centrach ONZ.

9211/04 (Presse 150) z 17.5.2004 r., s. IV stycznych, rozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz aktywności ze strony zorganizowanej przestępczości. Brak przynajmniej ogólnej i niewiążącej wzmianki o poprzednich dokumentach, w których pojawiły się konkretne postulaty dotyczące poprawy stosunków UE-ONZ, nie byt jednak przypadkiem. Okazuje się bowiem, że organy Unii, a przede wszystkim jej państwa członkowskie nie liczą się z potrzebą prezentowania spójnego podejścia wobec spraw ONZ-owskich, lecz zainteresowane są wyłącznie obroną swych partykularnych interesów47. Wskazywanie negatywnych konsekwencji takiego działania wydaje się chyba zbędne…

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>