Ewolucja relacji Unia Europejska1 – USA

Relacje amerykańsko-europejskie zawsze były szczególnie silne ze względu na ich wielopłaszczyznowy charakter: polityczny, kulturalny, historyczny, gospodarczy i wojskowy2. Udział Stanów Zjednoczonych w wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej, następnie ich zaangażowanie w odbudowę Europy, sprzyjanie idei jednoczenia się państw europejskich i stała obecność wojskowa za pośrednictwem NATO sprawiły, iż wzajemne relacje mają wyjątkowy charakter, mimo okresowych zawirowań i faktu, iż są one naznaczone wieloma konfliktami o handlowym wymiarze.

Począwszy od planu Marshalla Stany Zjednoczone patronowały budowie Wspólnot Europejskich i gwarantowały im bezpieczeństwo w okresie zimnej wojny. Do czasu zburzenia żelaznej kurtyny relacje europej- sko-amerykańskie byty zdeterminowane tą właśnie pozycją Stanów Zjednoczonych i podporządkowane strategicznym celom kontynuowania sojuszu atlantyckiego. Sprzyjało to eliminowaniu sporów na płaszczyźnie gospodarczej i powstrzymywaniu protekcjonistycznej polityki handlowej z obu stron.

Po 1989 r. ówczesne powody, które pozwalały utrzymać transatlantycką jedność znikły, a nowe niebezpieczeństwo – zagrożenie terroryzmem międzynarodowym, paradoksalnie, przyczyniło się ostatnio do narastania różnic politycznych.

Dwustronne bardziej sformalizowane stosunki wspólnotowo-amery- kańskie zainicjowane zostały przyjętą na szczycie wspólnotowo-amerykańskim 22.11.1990 r. Deklaracją Transadantycką w sprawie relacji WE-USA3. Obie strony potwierdzały’ w niej przywiązanie do wartości demokratycznych, zobowiązywały się do promowania idei wolnego rynku i wspierania multilateralnych rozwiązań liberalizujących handel międzynarodowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>