Ewolucja relacji Unia Europejska1 – USA cz. II

Na szczycie w grudniu 1995 r. przyjęto Nową Transatlantycką Agendę (NTA – New Transatlantic Agenda), której towarzyszył wspólny plan działania UE-USA (Joint EU-US Action Plan)4. Plan wyszczególnia działania, których wolę przedsięwzięcia w przyszłości obie strony deklarują, począwszy od wspierania politycznych i gospodarczych reform na Ukrainie, poprzez zwalczanie AIDS, eliminowanie barier handlowych we wzajemnych relacjach, po promowanie współpracy między szkołami i uniwersytetami. Spośród zagadnień gospodarczych plan działania kładł nacisk przede wszystkim na konieczność efektywnego realizowania międzynarodowych zobowiązań podejmowanych w ramach porozumień WTOATRIPS, i objęcie procesem uzgodnień także nowych zagadnień – ochrony środowiska, konkurencji, prawa pracy.

W ramach Deklaracji i Agendy ustanowiono instytucjonalne ramy współpracy – przewidziano spotkania na szczycie dwa razy w roku przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji oraz, z drugiej strony, prezydenta USA. Uzupełnione one są odbywającymi się dwa razy w roku konsultacjami między ministrami spraw zagranicznych Wspólnoty z udziałem Komisji, z sekretarzem Stanu USA oraz spotkaniami ad hoc sprawującego prezydencję ministra spraw zagranicznych lub trojki z sekretarzem stanu USA. Dwa razy do roku mają się także odbywać konsultacje między Komisją i rządem USA na poziomie gabinetów. Szczyty są przygotowywane przez Grupę Przedstawicieli Wyższego Szczebla (SLG – Group oj Senior Level Representatives), składającą się z z wyższych urzędników reprezentujących Komisję Europejską i prezydencję UE oraz departament stanu USA. SLG spotyka się 4-6 razy w roku i przygotowuje raporty przedkładane na szczycie. Wspierana jest przez grupę zadaniową (Task Force), kierującą na bieżąco wdrażaniem NTA i przygotowującą spotkania SLG.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>