Cena osłabienia ONZ

W uzasadnieniu swojej propozycji Komisja Europejska w zbyt małej mierze zwróciła uwagę na rzeczywiste zagrożenia wiążące się z nie- potraktowaniem efektywnego multilateralizmu, jako priorytetu na szczeblu państw członkowskich – uczynił to dopiero Parlament w uchwale ze stycznia 2004 r. oraz Rada we wkładzie do prac Panelu Wysokiego Szczebla. Cena osłabienia ONZ, bo m.in. o takiej konsekwencji należy mówić w tym wypadku, jest zdecydowanie zbyt wielka dla społeczności międzynarodowej, aby kraje członkowskie Unii – traktowane jako awangarda Organizacji – nie miały potraktować potrzeby poprawy koordynacji między UE i ONZ priorytetowo. Pytanie jednak brzmi, czy tak się dzieje? Czy – pomimo faktycznego odrzucenia harmonogramu zaproponowanego przez KE – mamy do czynienia z realizacją koncepcji efektywnego multilateralizmu?

Minął już ponad rok od przyjęcia komunikatu Komisji, a pół roku od czasu dyskusji na jego temat na forum Rady. Ocena zmian, jakie nastąpiły w wyniku zaproponowanej reformy uwzględnia – z jednej strony – faktyczne możliwości, jakie znajdują się po stronie Unii i jej państw członkowskich w zakresie reformy relacji UE-ONZ, jak i – z drugiej strony – rzeczywistej woli politycznej, co do akceptacji wnioskowanych w komunikacie KE zmian. Codzienna praktyka relacji UE-ONZ nie uległa zasadniczym zmianom. W zwykłym trybie przyjęto kolejne priorytety unij- ne na zbliżającą się 59. Sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ32, prowadzony jest dialog na poziomie ministerialnym i eksperckim w zasadzie we wszystkich obszarach zadaniowych, które wymieniono w komunikacie Komisji, uchwale Parlamentu i wkładzie Rady. Kontynuowane są wspólne szkolenia kryzysowe, koordynuje się działania humanitarne. Pytanie jednak brzmi, czy gdyby omówione w niniejszym opracowaniu dokumenty nie zostały w ogóle przyjęte, to czy realia współpracy UE-ONZ byłyby daleko inne od dzisiejszego status quoi Autor jest zdania, że nie53. Propozycje reformy mają niestety charakter fasadowy, nastawiony na pozytywny odbiór społeczny, także po stronie ONZ.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>