Azja, Australia i Oceania – dalszy opis

W maju 1981 r. w Azji Zachodniej (Półwysep Arabski) zawarto umowę stanowiącą podstawę organizacji zwanej Radą Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej (GCC)40. Jej celem stało się zapewnienie koordynacji, współpracy i integracji między państwami członkowskimi we wszystkich dziedzinach, aby osiągnąć jedność między nimi. Rada Współpracy nie ma jednoznacznie przyznanej osobowości prawnomiędzynaro- dowej. Tym niemniej do kompetencji Rady Najwyższej (głównego organu złożonego z ministrów spraw zagranicznych) należy zatwierdzanie „podstaw dla stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi” (art. 8 pkt 5). Warto odnotować, że wkrótce po podpisaniu umowy konstytuującej GCC, państwa członkowskie zdecydowały się zawrzeć Ujednolicone porozumienie gospodarcze (listopad 1981 r.)41. Umowę tę można określić jako umowa o współpracy z zadaniem stworzenia podstaw do integracji na poziomie wspólnego rynku (zob. zwłaszcza art. 8). Interesujące jest, że zastępuje ona wszelkie postanowienia z nią sprzeczne w umowach dwustronnych (art. 28) i zapewnia pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich (art. 27). W sferze międzynarodowej porozumienie to upoważnia do: 1) zawierania zbiorowych porozumień gospodarczych w zakresie wymiany handlowej w przypadkach, gdy państwa członkowskie mogłyby osiągnąć wspólną korzyść i podejmować działanie oraz wspólną deklarację szefów państw i rządów w celu stworzenia kolektywnej władzy negocjacyjnej w celu wzmocnienia stanowiska negocjacyjnego wobec obcych podmiotów w sferze importu towarów zaspokajających podstawowe potrzeby i eksportu głównych produktów (art. 7) 2) dążenia do Formułowania zunifikowanych polityk naftowych i przyjmowania wspólnych stanowisk wobec świata zewnętrznego oraz organizacji międzynarodowych i wyspecjalizowanych (art. 11 ust. 2) 3) zawierania ujednoliconych porozumień z obcymi rządami i organizacjami naukowymi i handlowymi w zakresie transferu technologii (art. 15) 4) popierania wspólnego działania na różnych szczeblach w sferze transportu (art. 19 ust. 2) koordynacji polityk zewnętrznych w zakresie międzynarodowej i regionalnej pomocy rozwojowej (art. 23). W końcu 2001 r. na szczycie GCC w Omanie zapowiedziano przyspieszenie integracji gospodarczej w celu ustanowienia unii celnej od 2003 r. (wspólna zewnętrzna taryfa celna powstała z dniem 1 stycznia)42 i z jednolitą walutą do 2010 r.43

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>