Analiza stosunków unijno-amerykańskich

Analiza stosunków unijno-amerykańskich dotyczących ochrony danych osobowych powoduje, iż dostrzega się dwa problemy: problem kompetencji i problem formy zawieranych porozumień. Przez fakt wydania na podstawie art. 95 TWE dyrektywy 95/46, Wspólnota Europejska niewątpliwie wykorzystała kompetencję wewnętrzną, nie jest natomiast jasne, czy wykorzystała ją w sposób wyczerpujący. Dyrektywa opiera się na harmonizacji minimalnej, dając ciągle pewne pole manewru państwom członkowskim. Przyjmując rozumowanie z orzeczeń dotyczących „otwartego nieba”, należy przyjąć, że problem zupełności regulacji wspólnotowej nie jest istotny – ponieważ wystarcza udzielone w dyrektywie 95/46 wyraźne upoważnienie dla Komisji do prowadzenia negocjacji, by chodziło o kompetencję wyłączną. Być może w przypadku umowy dotyczącej PNR chodziło również o względy pragmatyczne i o to, by jak najszybciej doszło do zawarcia umowy gwarantującej ochronę danym pasażerów europejskich.

Problem formy dotyczy przede wszystkim pierwszego z opisanych rozwiązań, czyli zasad Safe Uarbor. Jeśli by przyjąć, iż jest to pewnego rodzaju umowa międzynarodowa, to nie została dochowana procedura z art. 300 TWE.

Analiza przyjętych rozwiązań miała doprowadzić do odpowiedzi na pytanie, czy dochodzi do rozpowszechnienia europejskich standardów ochrony danych osobowych. Mimo licznych niedociągnięć i niedoskonałości przyjmowanych rozwiązań, wydaje się, iż odpowiedź jest pozytywna. W USA niewątpliwie istnieje świadomość, iż trzeba uwzględniać standardy europejskie, ponieważ ich lekceważenie może stworzyć realne zagrożenie, w postaci „blokady” danych osobowych z UE. Ta świadomość spowodowała, iż metodami początkowo niekonwencjonalnymi (Safe Harbor), a obecnie częściowo odwołującymi się do zobowiązań prawnomiędzyna- rodowych, wprowadzono standardy europejskiej ochrony danych osobowych – nawet jeśli tylko wobec danych europejskich. Wadą może być cią- gle zbyt wąski zakres tej ochrony (PNR, dobrowolne przystąpienie do Safe Harbor), brak wiążących instrumentów prawnych (za wyjątkiem PNR) i pewne obniżenie standardu ochrony. Tym niemniej sam fakt rozpowszechniania się europejskiego podejścia do danych osobowych należy uznać za pozytywny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>