Ameryki Południowa i Północna cz. II

Traktat z Asuncion z 26.3.1991 r. wszedł w życie 29.11.1991 r. Traktat ten został poważnie zmieniony na mocy protokołu dodatkowy dotyczącego struktury instytucjonalnej Mercosur (protokół z Ouro Preto z 17.12.1994 r. wszedł w życie 15.12.1995 r.) i uzupełniony protokołami dotyczącymi rozwiązywania sporów z Brasilii (17,12,1991 r, wszedł w życie 22.4.1993 r.) i z Olivos (18.11.2002 r. wszedł w życie 10.2.2004 r.).

Andyjska zmierza do ustanowienia wspólnego rynku (art. 1 Porozumienia z Kartageny andyjska strefa wolnego handlu miałaby powstać do końca 2005 r. – interpretacja autentyczna art. 76), jakkolwiek integracja obejmuje także sfery polityczne. Na mocy art. 48 Porozumienia Wspólnota została jednoznacznie uznana za organizację subregionalną dysponującą osobowością prawnomiędzynarodową. Z kolei Mercosur jest organizacją subregionalną, której celem jest stworzenie unii celnej i wspólnego rynku (początkowo do 1994 r., obecnie wskazuje się na 2006 r. jako datę docelową). Mercosur dysponuje podmiotowością prawa międzynarodowego i może zawierać umowy z podmiotami trzecimi (art. 34 Protokołu z Ouro Preto)32.

Wspólnota Andyjska i Mercosur rozwijały się samodzielnie. Niedawno wszakże (18.10.2004 r.) Rada Ministerialna LAIA przyjęła rezolucję nr 59, na mocy której doszło do istotnego zbliżenia tych organizacji oraz Chile, Gujany i Surinamu w celu ustanowienia Południowoamerykańskiej Wspólnoty Narodów (SACN). Decyzja polityczna w tej sprawie zapadła na trzecim południowoamerykańskim szczycie prezydenckim w Cusco 8.12.2004 r.33 Wspólnota Narodów ma zostać oparta na istniejących rozwiązaniach instytucjonalnych (zwłaszcza Mercosur, Wspólnota Andyjska, LAIA, Organizacja Amazońskiego Traktatu Współpracy). Najwyższym gremium mają być Szczyty Południowoamerykańskie, które zastąpią spotkania Szefów Państw i Ministrów Spraw Zagranicznych (pierwsze w Brazylii w 2005 r.). Tymczasowy Sekretariat ustanowiono w Peru. SACN ma opierać się na strefie wolnego handlu, integracji fizycznej oraz integracji energetyki i komunikacji, harmonizacji polityk w celu promocji rozwoju rolnego i agrożywnościowego, transferze technologii i współpracy naukowej, oświatowej i kulturalnej, rosnącym współdziałaniu przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>