Aktywność Wspólnoty Europejskiej w innych organizacjach

Aktywność Wspólnoty Europejskiej w trzech organizacjach wziętych w tym opracowaniu pod uwagę, tj. w Światowej Organizacji Handlu, w Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz w Banku Światowym ma rożne postaci. W pierwszej organizacji WE jest członkiem. W pozostałych dwu gremiach nie ma natomiast nawet statusu obserwatora – może jednak wpływać na treść działań państw członkowskich w ramach nich podejmowanych.

W każdym przypadku regulacja traktatowa (TWE) daje Wspólnocie podstawy do zaangażowania się w sprawy będące przedmiotem działalności tych trzech organizacji. Nawet w odniesieniu do MFW i Banku Światowego przepisy Traktatu umożliwiają Wspólnocie podjęcie inicjatyw w zakresie koordynacji działań państw członkowskich. Nawet bez takiej inicjatywy owe działania nie mogą być kompletnie nieskoordynowane, gdyż porządek traktatowy w wielu aspektach polityki gospodarczej wymaga uwzględniania w podejmowanych działaniach (choćby traktowanych bilateralnie) interesu wspólnotowego. W tym zakresie Wspólnota wypracowała również szereg mechanizmów nieformalnego uzgadniania działań państw członkowskich, z których w odniesieniu do trzech analizowanych organizacji istotne znaczenie ma tzw. eurogrupa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>